Bộ nguyên chất ngữ và nhân chế định

BỘ THỨ BA: BỘ NGUYÊN CHẤT NGỮ (DHĀTUKATHĀ)

BỘ THỨ TƯ: BỘ NHÂN CHẾ ĐỊNH (PUGGALAPAÑÑATTI)

ĐỌC THÊM