Chương Hai Pháp – 14. Phẩm Đón Chào

1-12 Đón Chào

1-12. (Như trên đối với các pháp sau đây:)

Đón chào … đón tiếp … tầm cầu … tầm cầu cùng khắp … tầm hỏi … cúng lễ … chiêu đãi … phồn vinh … tăng trưởng … châu báu … tích tập … quảng đại …

Nguồn: thuvienhoasen.org