Chương Mười Một Pháp – 3. Tổng Kết

(I) (23) Người Chăn Bò

1. Này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười một chi phần, người chăn bò không có thể là người lãnh đạo bò và đưa đàn bò đến tăng trưởng. Thế nào là mười một?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chăn bò không biết sắc, không thiện xảo trong tướng; không trừ khử trứng ruồi; không băng bó vết thương; không có xông khói; không biết chỗ nước có thể lội qua; không biết chỗ nước uống được; không biết đường; không thiện xảo chỗ bò có thể ăn, nặn sữa đến kiệt quệ; đối với các con bò đực, bậc cha đàn bò, Bậc lãnh đạo đàn bò ; không có đặc biệt kính trọng.

Thành tựu mười một chi phần này, người chăn bò không có thể lãnh đạo đàn bò và khiến đàn bò được tăng trưởng.

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười một pháp, vị Tỷ-kheo không có thể trú tùy quán vô thường trong con mắt… không có thể trú tùy quán khổ trong con mắt… không có thể trú tùy quán vô ngã trong con mắt… không có thể trú tùy quán hoại diệt trong con mắt… không có thể trú tùy quán hủy diệt trong con mắt.. không có thể trú tùy quán ly tham trong con mắt… không có thể trú tùy quán đoạn diệt trong con mắt… không có thể trú tùy quán từ bỏ trong con mắt… trong lỗ tai… trong lỗ mũi… trong lưỡi… trong thân… trong ý… trong các sắc… trong các tiếng… trong các hương… trong các vị… trong các xúc… trong các pháp… trong nhãn thức… trong nhĩ thức… trong tỷ thức…. trong thiệt thức… trong thân thức… trong ý thức… trong nhãn xúc… trong nhĩ xúc… trong tỷ xúc…. trong thiệt xúc… trong thân xúc… trong ý xúc… trọng thọ do nhãn xúc sanh… trọng thọ do nhĩ xúc sanh… trọng thọ do tỷ xúc sanh… trọng thọ do thiệt xúc sanh… trọng thọ do thân xúc sanh… trọng thọ do ý xúc sanh… trong sắc tưởng… trong thanh tưởng… trong hương tưởng… trong vị tưởng… trong xúc tưởng… trong pháp tưởng… trong sắc tư… trong thanh tư… trong hương tư… trong vị tư… trong xúc tư… trong pháp tư… trong sắc ái… trong thanh ái… trong hương ái… trong vị ái… trong xúc ái… trong pháp ai… trong sắc tầm… trong thanh tầm… hương tầm… trong vị tầm… trong xúc tầm… trong pháp tầm… trong sắc tứ… trong thanh tứ… trong hương tứ… trong vị tứ… trong xúc tứ… trú tùy quán… vô thường trong pháp tứ… trú tùy quán khổ… trú tùy quán vô ngã… trú tùy quán hoại diệt… trú tùy quán hủy diệt… trú tùy quán ly tham… trú tùy quán đoạn diệt… trú tùy quán từ bỏ.

4. Thành tựu mười một pháp, này các Tỷ-kheo, người chăm bò có thể lãnh đạo đàn bò và khiến đàn bò tăng trưởng. Thế nào là mười một?

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chăn bò biết sắc…

6. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười một pháp, Tỷ-kheo có thể trú tùy quán vô thường trong con mắt… có thể trú tùy quán từ bỏ.

(II) (24) Tham Ái (1)

1. Để thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười một pháp cần phải tu tập. Thế nào là mười một?

2. Thiền thứ nhất. Thiền thứ hai, Thiền thứ ba, Thiền thứ tư, từ tâm giải thoát, bi tâm giải thoát, hỷ tâm giải thoát, xả tâm giải thoát, Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ.

Để thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười một pháp cần phải tu tập.

(III) (25) Tham Ái (2)

1. Để thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, để liễu tri, để liễu diệt, để đoạn tận, để hoại diệt, để hủy diệt, để ly tham, để đoạn diệt… để xả ly, để từ bỏ… mười một pháp cần phải tu tập.

2. Để thắng tri sân… si… phẫn nộ… hiềm hận…. gièm pha… não hại… tật đố… xan tham… man trá… lừa đảo…. cứng đầu…. hung hăng… mạn… quá mạn… say đắm… phóng dật… để liễu tri, để liễu diệt, để đoạn tận, để hoại diệt, để hủy diệt, để ly tham, để đoạn diệt, để xả ly, để từ bỏ… mười một pháp này cần phải tu tập.

Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy

[Hết Kinh Tăng Chi]

nguồn: thuvienhoasen.org