Chương Mười Pháp – 20. Phẩm Các Hạng Người

(I) (199) Không Nên Thân Cận

    (Giống như phẩm XVI, kinh 155, 156-166 không nên thân cận…).

Nguồn: thuvienhoasen.org