Kinh tụng ni giới khất sĩ

Kinh Tam Bảo – Kinh xưng tụng Tam Bảo

kinh-tam-bao

Cầu nguyện nén hương thanh,
Khắp cõi kết mây lành.
Cúng dường ngôi Tam Bảo

Tinh hoa bí yếu

tinh-hoa-bi-yeu

Tụng là đọc tụng, đọc kinh có cách điệu riêng của giáo pháp Khất Sĩ; Niệm là suy nghĩ, nhớ tưởng trong khi tụng kinh và hành đạo