Hồng Trung Sơn

CHƠN LÝ SỐ 21: CHÁNH PHÁP

CHÁNH PHÁP LÀ PHÁP CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, GỌI TẮT LÀ PHÁP CHÁNH GIÁC  BỒ ĐỀ ĐẠT MA Pháp chánh giác có hai chơn là pháp học và pháp hành. Còn hành thì còn đạo, hết hành thì hết đạo. Cho nên đời nay, người ta gọi đời mạt pháp là bởi có học chớ

CHƠN LÝ SỐ 20: TRÊN MẶT NƯỚC

Những quả sen, những hoa sen, những lá sen, đều là ở trên mặt nước, tuy chân gốc đều ở trong bùn nước mà đầu cất vượt lên cao, và lá hoa quả chẳng dính nước bùn. Bùn ấy là chất nặng dơ, lún xuống đáy sâu rã rời hột một, có khác nào sự

CHƠN LÝ SỐ 19: HỌC CHƠN LÝ

Cổ nhân xưa là thú tiến hóa ra. Thú thì không biết làm đặng nuôi mạng sống chỉ biết làm hang ổ để che mưa nắng, cùng trong khi sanh sản thôi. Thú sanh từ nơi nước đất cỏ cây và chỉ biết ở, sống với nước đất cỏ cây, chớ không biết chi hơn

CHƠN LÝ SỐ 18: TÁNH THỦY

QUÂN TỬ TÁNH NHƯ THỦY Chí quân tử cửu châu lập nghiệp, đại trượng phu tứ hải vi gia. Người trượng phu quân tử như mây như nước, trôi bay khắp cùng thiên hạ, do đó mà được chỗ hơn người. Có người lại gọi nước là Trời, vì nước trong nổi lên lớp trên,

CHƠN LÝ SỐ 17: TÂM

1. Người Tàu viết chữ Tâm, là vẽ hình trái tim, nhục tâm trong thân người, có ba ống vòi lớn chuyền lọc máu và phân phát khắp thân mình chất nóng, làm cho sống được nên gọi nhục tâm là chủ của thân. Cũng gọi nhục tâm là quân hỏa (chỗ phân chia lửa,

CHƠN LÝ SỐ 16: CƯ SĨ

GIÁO HỘI TĂNG GIÀ DU TĂNG KHẤT SĨ Chúng tôi chư du Tăng khất thực, sống với lẽ chung của tất cả chúng sanh, theo chơn lý võ trụ, không phân chia chủng tộc, màu da, phái môn, giai cấp, bần phú, sang hèn, cỏ cây, thú người, Trời Phật. Mục đích chánh đẳng chánh

CHƠN LÝ SỐ 15: BÀI HỌC CƯ SĨ

I. DÂNG HƯƠNG Kính lạy Phật, Pháp, Tăng tam bảo Nhang bông đèn khẩn cáo dâng lên Cúng Phật-đà nhờ lượng bề trên Cầu cho đặng vững bền khoái lạc Nguyện những kẻ cùng con ân tạc Trước cầu xin an lạc mẹ cha Sau chúng sanh chẳng hạn trẻ già Thảy đều đặng thuận

CHƠN LÝ SỐ 14: NHẬP ĐỊNH

Định là yên lặng Chơn lý của võ trụ là yên lặng. Yên lặng là lẽ thật, là huyền bí, là không vọng động, nên cũng gọi là chơn như hay sự kín đáo. Định tức là mật, trong mật định có chứa linh, giác và thần. Cho nên gọi định năng sanh chơn huệ

CHƠN LÝ SỐ 13: ĂN CHAY

Ăn chay theo chữ Hán gọi là thực trai, đây có nghĩa là miếng ăn trong sạch vậy. Như theo tiếng nói: Người con trai, cây trai, hột ngọc trai. Trai nghĩa là tinh khiết trong sạch, chẳng dính dơ. Bởi tiếng “TRAI” nói trại giọng thành “CHAY”. Ăn chay là trong sạch với miếng

CHƠN LÝ SỐ 12: Y BÁT CHƠN TRUYỀN

KHẤT SĨ là học trò khó đi xin ăn để tu học. Khất sĩ là cái sống của chơn lý võ trụ, mà tất cả chúng sanh đều là học trò cả thảy. Bởi chúng sanh là cái biết, từ chưa biết đến đang biết, và cái biết sẽ hoàn toàn ngơi nghỉ. Các sự