Phân tích giới Tỳ khưu ni

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni (Bhikkhunīvibhaṅga) là phần cuối của bộ Pācittiyapāḷi thuộc Tạng Luật (Vinayapiṭaka). Phần này được trình bày riêng thành một tập, và đây là tập thứ ba (TTPV tập 03) tính theo thứ tự ở lược đồ Tam Tạng của Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Pāḷi – Việt.

Tuy có tên gọi là Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni nhưng chỉ có những điều học đã được quy định riêng cho tỳ khưu ni (asādhāraṇapaññatti) là được trình bày trong tập này, còn những điều học đã được quy định chung cho tỳ khưu và tỳ khưu ni (sādhāraṇapaññatti) thì cần phải xem ở Bhikkhuvibhaṅga – Phân Tích Giới Tỳ Khưu (TTPV tập 01 và 02).

Qua Chú Giải Tạng Luật Samantapāsādikā, ngài Buddhaghosa đã giúp chúng ta xác định những điều học được quy định chung này, tuy nhiên thứ tự các điều học trong giới bổn đầy đủ của tỳ khưu ni được trình bày như thế nào không thấy ngài đề cập đến. Muốn biết đầy đủ 311 điều học quy định cho tỳ khưu ni thì cần phải xem Bhikkhunīpātimokkha, tức là giới bổn Pātimokkha của tỳ khưu ni. Giới bổn ấy gồm có các điều học như sau:

– 8 Pārājika (ở đây chỉ trình bày 4 điều được quy định riêng)

– 17 Saṅghādisesa (chỉ trình bày 10 điều được quy định riêng)

– 30 Nissaggiya Pācittiya (chỉ trình bày 12 điều được quy định riêng)

– 166 Pācittiya (chỉ trình bày 96 điều được quy định riêng)

– 8 Pāṭidesanīya (trình bày đầy đủ 8 điều)

– 75 Sekhiya (tương tợ giới bổn của tỳ khưu)

– 7 Adhikaraṇasamathā Dhammā (tương tợ giới bổn của tỳ khưu).

ĐỌC THÊM