Kinh Tiểu Bộ tập II

Chuyện Thiên Cung – Phẩm I. Lâu đài nữ giới

tieu-bo

Chuyện thứ nhất – Lâu Đài Có Sàng Tọa (Pìtha-Vimàna): Một thời đức Thế Tôn trú tại Sàvatthi (Xá-vệ), ở Jetavana (Kỳ Viên) trong tinh xá ông Anàthapindika (Cấp Cô Độc). Sau khi vua Pasenadi (Ba-tư-nặc),

Chuyện Thiên Cung – Phẩm II. Cittalatà

tieu-bo

Chuyện thứ nhất – Lâu Đài Của Nữ Tỳ (Dàsi-Vimàra): Trong khi đức Thế Tôn trú tại Kỳ Viên, một đệ tử tại gia ở Sàvatthi đến tinh xá về buổi chiều cùng nhiều cư sĩ khác và nghe pháp. Khi hội chúng đã đứng lên, vị ấy đến gần đức Thế Tôn và thưa..

Chuyện Thiên Cung – Phẩm III. Pàricchattaka

tieu-bo

Chuyện thứ nhất – Lâu Đài Huy Hoàng (Ulàra-Vimàna)

Bấy giờ, bậc Đạo Sư trú tại Ràjagaha, ở Trúc Lâm. Thời ấy ở Ràjagaha trong một gia đình thường cúng dường Tôn giả Mahà-Moggallàna

Chuyện Thiên Cung – Phẩm IV. Đỏ sẫm

tieu-bo

Chuyện thứ nhất – Lâu Đài Đỏ Sẫm (Manjetthaka-Vimàna): Bấy giờ, đức Thế Tôn đang trú tại Sàvatthi, trong Kỳ Viên. Lúc Ngài đang được cúng dường thực phẩm theo cách được miêu tả trong Lâu đài trước…

Chuyện Thiên Cung – Phẩm VI. Pàyasi

tieu-bo

Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Ràjagaha, trong Trúc Lâm. Thời ấy có một gia đình giàu sang đạo đức, một nguồn tài lợi dồi dào cho Tăng chúng và Ni chúng…

Chuyện Thiên Cung – Phẩm VII. Sunikkhitta

tieu-bo

1. (75) Chuyện thứ nhất – Lâu Đài Cittalatà (Cittalatà-Vimàna) Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Sàvatthi, trong Kỳ Viên. Thuở ấy có một đệ tử tại gia nghèo khó sống nhờ làm công cho người khác. Vị ấy có lòng mộ đạo và phụng dưỡng song thân già yếu của mình, vì vị

Chuyện Ngạ Quỷ – Phẩm I. Phẩm Con Rắn

tieu-bo

1. Chuyện Thí Dụ Phước Điền (Khettùpamà)
Đức Thế Tôn kể chuyện này trong lúc đang trú tại chỗ nuôi sóc ở Veluvana (Trúc Lâm) gần Ràjagaha (Vương Xá).

Chuyện Ngạ Quỷ – Phẩm II. Phẩm Ubbari

tieu-bo

1. (13) Chuyện Người Tìm Giải Thoát Vòng Luân Hồi (Samsàmocaka) Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana (Trúc Lâm) Thuở ấy, trong làng Itthakàvati ở nước Magadha và làng Dìgharàji có nhiều người mang nặng tà kiến, muốn tìm giải thoát vòng luân hồi sanh tử. Trước đó có

Chuyện Ngạ Quỷ – Phẩm III. Tiểu Phẩm

tieu-bo

1. (26) Chuyện Không Chìm Trong Nước (Abhijjamàna) Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana (Trúc Lâm) Về phía Tây Benares (Ba-la-nại) bên kia sông Hằng, khi ta đi qua thị trấn Vàsabha, trong thôn làng tên gọi Cundatthilà có một người thợ săn. Y giết hươu nai trong rừng,

Chuyện Ngạ Quỷ – Phẩm IV. Đại Phẩm

tieu-bo

1. (36) Chuyện Vua Ambasakkhara (Ambasakkhara) Trong lúc đức Thế Tôn đang trú tại Jetavana (Kỳ Viên) một vị vua dòng họ Licchavi mệnh danh Ambasakkhara, là một người không mộ đạo, có tà kiến, đang trị vì ở Vesàli (Tỳ-xá-ly). Tại đó lại có một thương nhân chánh trực đã bắc cầu bằng những