Kinh Tiểu Bộ tập III

Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 11. Phẩm Mười Một Kệ

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn nổi tiếng. Mẹ ngài chết khi sanh ngài, và ngài được cứu sống, chưa bị đốt cháy trên giàn hỏa.

Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 12. Phẩm Mười Hai Kệ

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Ràjagaha (Vương Xá), con của vua Bimbisàra (Tần-bà-ta-la), và được đặt tên là Sìlavat. Khi đến tuổi trưởng thành, anh ngài là Ajàtasattu làm vua, muốn giết ngài…

Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 13. Phẩm Mười Ba Kệ

(CCXLIII) Sona-Kolivisa (Thera. 65) Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh tại Campà, trong gia đình một hội viên của Hội đồng thành phố nổi tiếng. Từ khi ngài sắp được sanh, tài sản lớn của phụ thân được tăng trưởng, và khi ngài được sanh, cả thành phố tổ chức hội lễ lớn.

Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 14. Phẩm Mười Bốn Kệ

Các bài kệ của vị Trưởng lão này đã được đề cập trong phẩm một các bài kệ trước (XLII). Khi đến già, một hôm ngài đi đến yết kiến đức Phật và trú ở Sàvatthi, trong một ngôi rừng. Cảnh sát đến, đuổi bắt kẻ trộm…

Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 15. Phẩm Mười Lăm Kệ

Sanh trước Thế Tôn tại làng Donavatthu, không xa Kapilavatthu bao nhiêu, trong một gia đình Bà-la-môn rất giàu có, ngài được gọi với tên gia tộc là Kondanna. Lớn lên, ngài biết ba tập Vệ-đà và giỏi về đoán tướng. ..

Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 16. Phẩm Hai Mươi Kệ

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh là con người chị của Trưởng lão Sankicca. Ngài xuất gia dưới sự hướng dẫn của cậu ngài, và khi còn là Sa-di, đã chứng quả A-la-hán…

Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 17. Phẩm Ba Mươi Kệ

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một vị vua trị vì một tỉnh, được đặt tên là Phussa, và được giáo dục trong mọi tài năng của thanh niên hoàng tộc.

Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 18. Phẩm Bốn Mươi Kệ

Bậc Đạo Sư đã ra đời, đang chuyển pháp luân và ở tại Ràjagaha (Vương Xá), khi ấy tại làng Bà-la-môn Mahàtittha ở Ràjagaha, ngài ra đời tên Pippali-mànava…

Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 19. Phẩm Năm Mươi Kệ

Trong thời gian đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình kịch sĩ, trở thành thiện xảo trong nghề diễn kịch thích hợp với người trong gia tộc và trở thành lừng danh khắp Ấn Độ…

Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 20. Phẩm Sáu Mươi Kệ

Đời ngài được kể với đời ngài Sàriputta (CCLIX). Sau khi xuất gia một tuần, ở gần làng Kallavàla tại Magadha, trong khi du hành ngài bị hôn trầm thụy miên và được Thế Tôn dạy:

Page 2 of 3
1 2 3