Kinh Tiểu Bộ tập IV

Kinh Tiểu Bộ – Tập IV – Mục Lục

01 PHẨM APANNAKA

1. CHUYỆN PHÁP TỐI THƯỢNG (Tiền thân Apannaka)
2. CHUYỆN BÀI SA MẠC (Tiền thân Vannupatha)
3. CHUYỆN NGƯỜI BUÔN CHÈ (Tiền thân Serivànija)

01. Phẩm Apannaka

1. CHUYỆN PHÁP TỐI THƯỢNG (Tiền thân Apannaka) Có những người nói lên… Đức Thế Tôn, khi ở Tinh xá Kỳ Viên, gần Xá-vệ, đã thuyết pháp thoại này. Vì ai, pháp thoại này được đề cập? Vì năm trăm người bạn của vị triệu phú Cấp Cô Độc (Anàthapindika) đều là đệ tử ngoại

02. Phẩm Giới

11. CHUYỆN CON NAI ĐIỀM LÀNH (Tiền thân Lakkhana) Con người có giới hạnh…, Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, gần thành Vương Xá, đức Phật kể về Đề-bà-đạt-đa. Câu chuyện về Đề-bà-đạt-đa sẽ được kể cho đến khi làm tướng cướp trong Tiền thân Khandahala (số 533), cho đến khi bị đuổi đi

03. Phẩm Kurunga

21. CHUYỆN CON NAI SƠN DƯƠNG (Tiền thân Kurunga) Con nai biết rõ được…, Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, được bậc Đạo Sư kể về Đề-bà-đạt-đa. Một thời, tại Pháp đường, các Tỷ-kheo ngồi tụ họp, nói lời chỉ trích Đề-bà-đạt-đa: – Thưa các Hiền giả, với mục đích sát hại Như

04. Phẩm Kulavaka

31. CHUYỆN TỔ CHIM CON (Tiền thân Kulàvaka) Hãy để tổ chim con …, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo uống nước không lọc. Theo truyền thuyết, hai bạn trẻ Tỷ-kheo từ Xá-vệ đi về tỉnh, trú tại một địa điểm thoải mái cho đến thỏa

05. Phẩm Lợi Ái

41. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO LOSAKA (Tiền thân Losaka) Với người muốn mình lợi…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên bậc Đạo Sư đã kể về Trưởng lão Losaka. Ai là Trưởng lão Losaka? Một người ở xứ Kosala, con của người đánh cá, một tai ương cho gia đình. Khi làm Tỷ-kheo, vị ấy

06. Phẩm Àsimsa

61. CHUYỆN BÀI KINH KHỔ ĐAU (Tiền thân Asàtamanta) Câu chuyện này do bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo bị tham dục chi phối. Câu chuyện sẽ được trình bày ở Tiền thân Ummadanti số 527. -ooOoo- 62. CHUYỆN CÔ GÁI TRÊN LẦU BẢY TẦNG. (Tiền thân Andabhuta)

07. Phẩm Nữ Nhân

61. CHUYỆN BÀI KINH KHỔ ĐAU (Tiền thân Asàtamanta) Câu chuyện này do bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo bị tham dục chi phối. Câu chuyện sẽ được trình bày ở Tiền thân Ummadanti số 527. -ooOoo- 62. CHUYỆN CÔ GÁI TRÊN LẦU BẢY TẦNG. (Tiền thân Andabhuta)

08. Phẩm Varana

71. CHUYỆN CÂY VARANA (Tiền thân Vanara) Ai có việc làm trước…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về Trưởng lão tên là Kutumbikaputtatissa (Tissa, con vị điền chủ). Theo truyền thuyết, một hôm, ba mươi thiện nam tử thân hữu với nhau ở Xá-vệ, đem theo hương

09. Phẩm Apayimha

81. CHUYỆN UỐNG RƯỢU (Tiền thân Suràpàna) Chúng con đã uống rượu…, Câu chuyện này, khi bậc Đạo Sư ở tại vườn Ghosita gần Kosambi, đã kể về Trưởng lão Sàgata. Sau khi an cư mùa mưa ở Xá-vệ, đức Thế Tôn đi bộ đến một thị trấn tên là Bhaddavatikà. Tại đây, các người

Page 1 of 2
1 2