Kinh Tiểu Bộ tập IX

Kinh Tiểu Bộ – Tập IX – Mục Lục

Chương 17 – PHẨM BỐN MƯƠI BÀI KỆ
521. CHUYỆN BA CON CHIM (Tiền thân Tesakuna)
522. CHUYỆN ĐẠI NHÂN THIỆN XẠ SARABHANGA(Tiền thân Sarabhanga)

Chương 17 – Phẩm Bốn Mười Bài Kệ

Chuyện ba con chim (Tiền thân Tesakuna) Điều này cha muốn hỏi Ves-san … Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên, về việc giáo giới vua Kosala.

Chương 18 – Phẩm Năm Mươi Bài Kệ

Chuyện công chúa Nalinikà (Tiền thân Nalinikà) Nhìn kia! Mặt đất cháy khô cằn… Câu chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về việc một Tỳ kheo bị người vợ của thời kỳ phóng dật cũ cám dỗ.

Chương 19 – Phẩm Sáu Mươi Bài Kệ

529. Chuyện Hiền giả Sonaka (Tiền thân Sonaka) Một ngàn đồng trẫm tặng cho người …, Câu chuyện này bậc Đạo Sư kể lại trong lúc Ngài ngụ tại Kỳ Viên, về Đại Sự Xuất thế viên mãn của Ngài. Vào dịp này, bậc Chánh Giác ngồi ở Chánh pháp đường giữa các Tỷ-kheo trong

Chương 20 – Phẩm Bảy Mươi Bài Kệ

Chuyện Đại Đế Kusa (Tiền thân Kusa): Quốc độ này hoan lạc ngập tràn… Đây là câu chuyện bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Jetavana (Kỳ Viên) về một Tỷ-kheo thối thất

Chương 21 – Phẩm Tám Mươi Bài Kệ

Chuyện tiểu Thiên nga (Tiền thân Cullahamsa) Bầy chim không để ý gì ta… Đây là chuyện do bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Trúc Lâm về cách Tôn giả Ànanda đã hy sinh tính mạng.

Chương 22 – Đại Phẩm

Một ngày nọ, các Tỷ-kheo ngồi tại Chánh pháp đường tán thán công hạnh xuất gia cao cả của đức Thế Tôn. Khi đức Thế Tôn đến hỏi các Tỷ-kheo đang ngồi bàn luận đề tài gì, và khi được biết đề tài ấy, Ngài bảo