Kinh Tiểu Bộ tập V

Kinh Tiểu Bộ – Tập V – Mục Lục

01 PHẨM KUSANÀLI 121. Chuyện thần cây cỏ Kusa (Tiền thân Kusanàli)122. Chuyện kẻ ngu (Tiền thân Dummendha)123. Chuyện cái cán cày (Tiền thân Nangalisa)124. Chuyện trái xoài (Tiền thân Amba)125. Chuyện người nô lệ Katàhaka (Tiền thân Katàhaka)126. Chuyện tướng của kiếm (Tiền thân Asilakkhana)127. Chuyện người nô lệ Kalanduka (Tiền thân Kalanduka)128. Chuyện

01. Phẩm Kusanàli

121. CHUYỆN THẦN CÂY CỎ KUSA (Tiền thân Kusanàli) Hãy để cho mọi người …, Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một người bạn chân thật của ông Cấp Cô Độc. Các thân hữu, bạn bè quen biết, các thân tộc của ông Cấp Cô Độc ngăn chận ông:

02. Phẩm Asampadàna

131. CHUYỆN KẺ VONG ÂN (Tiền thân Asampadàna) Nếu người này người kia … Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo sư kể về Đề-bà-đạt-đa. Lúc bấy giờ, các Tỳ kheo tại Chánh pháp đường, khởi lên câu chuyện : – Thưa các Hiền giả, Đề-bà-đạt-đa không biết ơn, không biết công

03. Phẩm Kakantaka

141. CHUYỆN CON TẮC KÈ (Tiền thân Godha) Giao du với kẻ ác…, Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kể về Tỷ-kheo phản bội. Chuyện này giống như chuyện trong Tiền thân Mahihàmukha (số 26). * Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm con cắc

04. Phẩm Dalha

151. CHUYỆN LỜI GIÁO GIỚI CHO VUA (Tiền thân Ràjovàda) Cứng rắn đối cứng rắn…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về lời giáo giới cho vua. Câu chuyện sẽ được nói đến trong Tiền thân Tesakuna (số 512). Một hôm vua Kosala, vừa xét xử một vụ kiện

05. Phẩm Santahava

161. CHUYỆN ẨN SĨ INDASAMÀNAGOTTA (Tiền thân Indasamànagotta) Chớ giao du thân mật…, Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một người tánh tình khó bảo. Hoàn cảnh câu chuyện sẽ được nói đến trong tiền thân Gijjha (Số 427) Chương IX. Bậc Đạo Sư nói với Tỷ-kheo ấy:

06. Phẩm Thiện Pháp

171. CHUYỆN THIỆN PHÁP (Tiền thân Kalyàna-dhamma) Thưa Nhân chủ, ở đời…, Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một bà mẹ vợ điếc. Ở Xá-vệ, một điền chủ có lòng tin, tinh tấn, quy y Ba ngôi báu và giữ gìn Năm giới. Một hôm, người ấy đem theo

07. Phẩm Asadisa

181. CHUYỆN HOÀNG TỬ VÔ ĐỊCH (Tiền thân Asadisa) Vị thiện xạ, hoàng tử…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về cuộc xuất gia vĩ đại. Bậc Đạo Sư nói: – Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới thực hiện cuộc xuất gia vĩ đại. Thuở xưa,

08. Phẩm Ruhaka

191. CHUYỆN TẾ SƯ RUHAKA (Tiền thân Ruhaka) Dây cung, dù bị đứt…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về sự luyến ái người vợ cũ. Hoàn cảnh câu chuyện sẽ được đề cập ở Chương tám, Tiền thân Indriya (số 423). Bậc Đạo Sư nói với Tỷ-kheo ấy: –

09. Phẩm Natamdaiha

201. CHUYỆN NHÀ TÙ TRÓI BUỘC (Tiền thân Bandhanàgara) Bậc trí đã nói rằng…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một nhà tù. Nghe nói, thời ấy một số đông kẻ trộm cướp là những người phá nhà, cướp đường, giết người, đã bị bắt với cùm sắt, dây

Page 1 of 2
1 2