Kinh Tiểu Bộ tập VI

Chương 5 – Phẩm Năm Bài Kệ

351. Chuyện Vòng Tay Bằng Ngọc (Tiền thân Manikundala) Bị cướp hết niềm vui cuộc sống…, Câu chuyện này do bậc Đạo Sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về một ông quan phạm tội thông gian trong hậu cung của vua xứ Kosala. Trường hợp xảy ra câu chuyện đã được kể đầy

Chương 5 – Phẩm Năm Bài Kệ (tt)

359. Chuyện Con Nai Vàng (Tiền thân Suvannamiga) Hỡi chân vàng hãy dồn hết sức…, Chuyện này do bậc Đạo Sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một thiếu nữ thuộc gia đình quí phái ở Xá-vệ. Cô ta là con gái của một người hầu cận hai vị Trưởng Tỷ-Kheo ở Xá-vệ

Chương 6 – Phẩm Sáu Bài Kệ

372. Chuyện Chú Nai Con (Tiền thân Migapotaka) Sầu thương vật đã chết rồi….., Chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Jetavana (Kỳ Viên) về một Trưởng lão nọ. Chuyện kể rằng ông nhận một cậu thanh niên xuất gia vào Hội chúng, và Sa-di này sau một thời gian phục vụ

Chương 6 – Phẩm Sáu bài kệ (tt)

379. Chuyện Núi Neru (Tiền thân Neru) Hai chúng ta là loài chim ưu tú.. Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một vị Tỷ-kheo. Chuyện kể rằng vị ấy học được các phương thức hành thiền của bậc Đạo Sư xong, liền ra một làng ở biên địa.

Chương 6 (tt.02)

387. Chuyện Cây Kim (Tiền thân Sùci) Xâu nhanh, trơn láng, thẳng ngay…, Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về sự thành tựu Tối thắng Trí. Hoàn cảnh câu chuyện sẽ đọc kể trong Tiền thân Mahaummagga, số 546. Bậc Đạo Sư bảo chúng Tăng: Này các Tỷ-kheo, đây

Page 2 of 2
1 2