Kinh Tiểu Bộ tập VIII

Kinh Tiểu Bộ – Tập VIII – Mục Lục

Chương mười ba – Phẩm mười ba bài kệ 474. Chuyện trái xoài (Tiền thân (Amba)475. Chuyện cây hồng phượng vĩ (Tiền thân Phandana)476. Chuyện chúa thiên nga có thần tốc (Tiền thân Javana-Hamsa)477. Chuyện tiểu đạo sĩ Nàrada (Tiền thân Culla-Nàrada)478. Chuyện sứ thần (Tiền thân Dùta)479. Chuyện cây bồ đề và thánh đế

Chương 13 – Phẩm Mười ba bài kệ

474. Chuyện trái xoài (Tiền thân Amba) Trước kia, khi trẫm bảo chàng trai.., Chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về Devadatta (Đề-bà-đạt-đa). Đề-bà-đạt-đa không thừa nhận bậc Đạo Sư của mình và bảo: – Chính ta sẽ là bậc Chánh đẳng giác và Sa-môn Gotama không phải là

Chương 14 – Tạp phẩm

484. Chuyện cánh đồng lúa (Tiền thân Sàlikedàra) Mùa lúa chiêm vàng thật đẹp thay.., Chuyện này bậc Đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo phụng dưỡng mẹ mình. Trường hợp này sẽ được giải thích trong Tiền thân Sàma (số 540, tập VII). Lúc ấy, bậc Đạo sư cho

Chương 15 – Phẩm Hai Mươi Bài Kệ

497- Chuyện bậc Hiền trí Màtanga (Tiền thân Màtanga) Lão từ đâu đến, đắp y dơ….. Chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về vua Udena. Vào thời ấy, Tôn giả Pindola Bhàradvàja phi hành từ Kỳ Viên qua không gian, thường đến tránh cơn nóng ban ngày trong vườn

Chương 16 – Phẩm 30 Bài Kệ

511. Chuyện dục tham kỳ dị (Tiền thân Kimchanda) Vì cớ sao ngài ở bến sông…, Câu chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Jetavana (Kỳ Viên hay Thắng Lâm) về việc hành trì ngày trai giới (uposatha: Bố-tát giới hay bát quan trai giới) Một ngày nọ, một số nam nữ

Chương 16 – Phẩm 30 Bài Kệ (tt)

515. Chuyện nam tử Sambhava (Tiền thân Sambhava) Trẫm chẳng màng ngôi vị đế vương.., Trong lúc trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể lại câu chuyện này liên quan đến sự Viên mãn của Trí tuệ Tối thắng. Các chi tiết đưa đến phần mở đầu câu chuyện sẽ được nêu ra trong