Đại tạng kinh

Chuyện Thiên Cung – Phẩm IV. Đỏ sẫm

Chuyện thứ nhất – Lâu Đài Đỏ Sẫm (Manjetthaka-Vimàna): Bấy giờ, đức Thế Tôn đang trú tại Sàvatthi, trong Kỳ Viên. Lúc Ngài đang được cúng dường thực phẩm theo cách được miêu tả trong Lâu đài trước…

Chuyện Thiên Cung – Phẩm VI. Pàyasi

Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Ràjagaha, trong Trúc Lâm. Thời ấy có một gia đình giàu sang đạo đức, một nguồn tài lợi dồi dào cho Tăng chúng và Ni chúng…

Chuyện Thiên Cung – Phẩm VII. Sunikkhitta

1. (75) Chuyện thứ nhất – Lâu Đài Cittalatà (Cittalatà-Vimàna) Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Sàvatthi, trong Kỳ Viên. Thuở ấy có một đệ tử tại gia nghèo khó sống nhờ làm công cho người khác. Vị ấy có lòng mộ đạo và phụng dưỡng song thân già yếu của mình, vì vị

Chuyện Ngạ Quỷ – Phẩm I. Phẩm Con Rắn

1. Chuyện Thí Dụ Phước Điền (Khettùpamà)
Đức Thế Tôn kể chuyện này trong lúc đang trú tại chỗ nuôi sóc ở Veluvana (Trúc Lâm) gần Ràjagaha (Vương Xá).

Chuyện Ngạ Quỷ – Phẩm II. Phẩm Ubbari

1. (13) Chuyện Người Tìm Giải Thoát Vòng Luân Hồi (Samsàmocaka) Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana (Trúc Lâm) Thuở ấy, trong làng Itthakàvati ở nước Magadha và làng Dìgharàji có nhiều người mang nặng tà kiến, muốn tìm giải thoát vòng luân hồi sanh tử. Trước đó có

Chuyện Ngạ Quỷ – Phẩm III. Tiểu Phẩm

1. (26) Chuyện Không Chìm Trong Nước (Abhijjamàna) Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana (Trúc Lâm) Về phía Tây Benares (Ba-la-nại) bên kia sông Hằng, khi ta đi qua thị trấn Vàsabha, trong thôn làng tên gọi Cundatthilà có một người thợ săn. Y giết hươu nai trong rừng,

Chuyện Ngạ Quỷ – Phẩm IV. Đại Phẩm

1. (36) Chuyện Vua Ambasakkhara (Ambasakkhara) Trong lúc đức Thế Tôn đang trú tại Jetavana (Kỳ Viên) một vị vua dòng họ Licchavi mệnh danh Ambasakkhara, là một người không mộ đạo, có tà kiến, đang trị vì ở Vesàli (Tỳ-xá-ly). Tại đó lại có một thương nhân chánh trực đã bắc cầu bằng những

Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 1. Một Kệ

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong gia đình vị Cố vấn Sumana, em trai Ông Anàthapindika (Cấp Cô Độc), được đặt tên là Subhùti…

Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 2. Hai Kệ

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Ràjagaha (Vương Xá), con một Bà-la-môn có danh tiếng, được đặt tên là Uttara. Ngài thông suốt giáo điển Vệ-đà, và có danh tiếng về gia tộc…

Trưởng Lão Tăng Kệ – Chương 3. Phẩm Ba Kệ

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh gần núi Hy-mã-lạp-sơn, trong thành phố Ukkattha, trong gia đình một Bà-la-môn phú cường và được đặt tên là Anganika Bhàradvàja…

Page 3 of 37
1 2 3 4 5 37