Đại tạng kinh

28. Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdanìya sutta)

Kinh Trường bộ

Như vầy tôi nghe.  1. Một thời, Thế Tôn ở tại Nàlandà, trong rừng Pàvàrikambavana. Lúc bấy giờ, tôn giả Sàriputta (Xá-lợi-phất) đến tại chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuốn một bên. Khì ngồi xuống một bên, tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn!  – Bạch Thế Tôn, con tin tưởng

29. Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika sutta)

Kinh Trường bộ

Như vầy tôi nghe.  1. Một thời, Thế Tôn trú giữa giòng tộc Sakya (Thích-ca) trong vườn xoài của một gia đình Thích-ca tên là Vedhannà.  Lúc bấy giờ, Nigantha Nàthaputta (Ni-kiền tử) vừa mới tạ thế ở Pàvà. Sau khi vị này tạ thế, các vị Nigantha chia ra làm hai phái, chia rẽ

30. Kinh Tướng (Lakkhana sutta)

Kinh Trường bộ

Như vầy tôi nghe.  Tụng phẩm I  1. Một thời, Thế Tôn trú tại Sàvatthi, rừng thái tử Jeta, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. – “Bạch Thế Tôn”, các vị Tỷ-kheo đáp lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau:  – Này các

31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Sigàlovàda sutta)

Kinh Trường bộ

Như vậy tôi nghe.  1. Một thời Thế Tôn sống ở Ràjagaha (Vương Xá thành), tại Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivàpa (chỗ tìm ăn của loài sóc). Lúc bấy giờ, Singàlaka (Thi-ca-la-việt), gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương

32. Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya sutta)

Kinh Trường bộ

Như vậy tôi nghe.  1. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakùta (Linh Thứu). Bốn Thiên vương sau khi sắp đặt trấn giữ bốn phương với đại quân Yakkha (Dạ-xoa), đại quân Gandhabba (Càn-thát-bà), đại quân Kumbhanda (Cưu-bàn-trà) và đại quân Nàga (Na-già), án ngữ bốn phương, bảo trì bốn phương,

33. Kinh Phúng tụng

Kinh Trường bộ

Như vầy tôi nghe.  Tụng phẩm I  1. Một thời Thế Tôn du hành giữa dân tộc Mallà cùng với Đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Ngài đến tại thành của dân chúng Mallà tên là Pàvà và trú tại đấy. Thế Tôn trú tại Pàvà trong rừng xoài của thợ rèn Cunda.  2.

34. Kinh Thập thượng

Kinh Trường bộ

Như vầy tôi nghe.  Tụng phẩm I  1.Một thời Thế Tôn trú tại Campa (Chiêm-bà) trên bờ hồ Gaggara (Già-già), cùng với đại chúng Tỷ kheo khoảng năm trăm vị. Rồi tôn giả Sàriputta bảo các vị Tỳ kheo: “Này các Hiền giả Tỷ kheo”. “Thưa Hiền giả” các vị Tỷ kheo ấy đáp ứng

Những niềm tin cao quý nhất

4 niềm tin

Nầy các Tỳ Kheo, có bốn niềm tin cao quý nhất. Bốn niềm tin đó là gì? Nầy các Tỳ Kheo, trong tất cả mọi loài chúng sinh – dù là loài không có chân, loài hai chân, loài bốn chân, hoặc loài nhiều chân, có hình tướng hoặc không có hình tướng, có tri

Bảy Loại Vợ

Bảy Loại Vợ

Vào một thời Đức Phật ở thành Xá Vệ (Sāvatthī), vườn Kỳ Đà (Jeta’s Grove), tu viện của cư sĩ Cấp Cô Độc (Anāthapiṇḍika). Vào một buổi sáng, Đức Thế Tôn đắp y, cầm y bát, rồi ngài đi đến nhà của cư sĩ Cấp Cô Độc, ngồi vào chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn

Sự phát triển của trí tuệ

Sự Phát Triển Của Trí Tuệ

Nầy các Tỳ Kheo, có bốn điều ích lợi cho sự phát triển của trí tuệ. Bốn điều nầy là bốn điều gì? Thân cận với những vị Thiện Tri Thức, lắng nghe những bài giảng tốt đẹp về Phật Pháp, chú tâm đúng đắn, và thực hành Giáo Pháp. Đây là bốn điều ích

Page 35 of 37
1 33 34 35 36 37