Tài liệu tham khảo

Vi diệu pháp toát yếu – Tường Nhân Sư

Thánh điển Päḷi có 3 tạng thì Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) là tạng có số lượng Pháp uẩn (Dhammakhandha) chiếm đến một nửa (42 nghìn Pháp uẩn); trong đó Đức Phật thuyết ra không đề cập các giá trị chế định (paññatti) mà Ngài chỉ nói đến những giá trị chân nghĩa pháp (paramattha), chẳng

Vô tỷ pháp tập yếu – Trưởng lão Tịnh Sự

Chúng tôi phiên dịch Tạng Vô Tỷ Pháp (Tạng Diệu Pháp) cũng không ngoài ra tâm, sở hữu, sắc pháp, Níp-bàn. Chỉ về hữu vi cho chúng ta thấy rõ vô thường, khổ não và vô ngã để làm bàn đạp, qua rồi mới hoàn toàn rốt ráo rất thật tự nhiên, nêu danh là

Vi diệu pháp

Theo lịch sử Phật Giáo thì Vi Diệu Pháp được Đức Phật thuyết vào hạ thứ bảy tại cung trời Đạo Lợi với mục đích là độ thân mẫu của Ngài.

Page 2 of 2
1 2