Pháp đăng

Vi diệu pháp toát yếu – Phạm Kim Khánh dịch

Như danh từ hàm xúc ý nghĩa, Abhidhamma, Vi Diệu Pháp, là Giáo Huấn Cao Siêu, vi diệu, thù thắng, của Ðức Phật. Sách nầy trình bày phần tinh hoa của Giáo Pháp mà Ngài ban truyền. Giáo Pháp nằm trong tạng Kinh (Sutta Pitaka) là giáo huấn thông thường, có tánh cách quy ước,

Vi diệu pháp toát yếu – Tường Nhân Sư

Thánh điển Päḷi có 3 tạng thì Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) là tạng có số lượng Pháp uẩn (Dhammakhandha) chiếm đến một nửa (42 nghìn Pháp uẩn); trong đó Đức Phật thuyết ra không đề cập các giá trị chế định (paññatti) mà Ngài chỉ nói đến những giá trị chân nghĩa pháp (paramattha), chẳng

Vô tỷ pháp tập yếu – Trưởng lão Tịnh Sự

Chúng tôi phiên dịch Tạng Vô Tỷ Pháp (Tạng Diệu Pháp) cũng không ngoài ra tâm, sở hữu, sắc pháp, Níp-bàn. Chỉ về hữu vi cho chúng ta thấy rõ vô thường, khổ não và vô ngã để làm bàn đạp, qua rồi mới hoàn toàn rốt ráo rất thật tự nhiên, nêu danh là

Bộ Pháp Tụ

Abhidhammapiṭaka (Tạng A-Tỳ-Ðàm) dịch là Tạng Vô-Tỷ-Pháp, là một trong ba Tạng Giáo Lý của Phật Giáo. Tạng Abhidhamma đặc thù hơn tạng Suttanta (kinh) và Tạng Vinaya (Luật) trên phương diện nghiõa lý, trình bày pháp chơn tướng bản thể (Sabhāva-dhamma), vì ý nghĩa cao siêu nhặt nhiệm, nên có chỗ dịch là Vi Diêu Pháp. Tạng Abhidhamma có bảy bộ: 1- Dhammasaṅgaṇi (Bộ Pháp Tụ) 2- Vibhaṅga (Bộ Phân

Bộ Phân Tích

VÔ TỶ PHÁP TẠNG (Abhidhamma Piṭaka) gồm có 7 bộ. Bộ Vibhaṅga nầy là bộ thứ hai trong bảy bộ ấy; là bộ có tầm quan trọng đáng kể về hệ phân tích, là đặc điểm Hệ phái Phật Giáo Nguyên Thủy, vốn có truyền thống chi li, phân tích từng vấn đề cho được sáng tỏ,

Bộ nguyên chất ngữ và nhân chế định

BỘ THỨ BA: BỘ NGUYÊN CHẤT NGỮ (DHĀTUKATHĀ) BỘ THỨ TƯ: BỘ NHÂN CHẾ ĐỊNH (PUGGALAPAÑÑATTI) ĐỌC THÊM

Bộ Ngữ Tông

Bộ Kathāvatthu (Ngữ Tông) là Bộ thứ 5 trong Abhidhammapiṭaka (Tạng Vô Tỷ Pháp), đã được Đức Phật thuyết trên cung trời Tāvatiṃsa (Đạo lợi) vào Hạ thứ 7 sau khi thành Phật. Bộ Kathāvatthu, Đức Phật thuyết suốt 13 ngày (từ ngày 22 tháng 7 đến ngày mùng 4 tháng 8 năm Kỷ Mão),

Bộ Song Đối

Bộ Song Ðối (Yamaka) là bộ luận thứ sáu của tạng Vi-Diệu-Pháp (Abhidhamma). Bộ Luận Song-Ðối gồm có mười đề tài: 1- Căn song (mūlayamaka) 2- Uẩn song (khandhayamaka) 3- Xứ song (āyatanayamaka) 4- Giới song (dhātuyamaka) 5- Ðế song (saccayamaka) 6- Hành song (sankhāyamaka) 7- Tùy miên song (anusayayamaka) 8- Tâm song (cittayamaka) 9- Pháp song (dhammayamaka) 10-

Bộ vị trí 1 – 2

Paṭṭhāna: Tàu âm là Phát-thú, dịch chữ là Vị Trí hay Xứ Luận, là bộ thứ bảy cũng là bộ cuối cùng của Tạng Abhidhamma (A-tỳ-đàm hay Vi Diệu Pháp).   Vì pháp giới bao la, cảnh giới huyền diệu, hàm tàng vạn pháp, nên bộ Luận này đời sau gọi là Mahāpaṭṭhāna, Ðại xứ

Bộ vị trí 3 – 4

Paṭṭhāna: Tàu âm là Phát-thú, dịch chữ là Vị Trí hay Xứ Luận, là bộ thứ bảy cũng là bộ cuối cùng của Tạng Abhidhamma (A-tỳ-đàm hay Vi Diệu Pháp).   Vì pháp giới bao la, cảnh giới huyền diệu, hàm tàng vạn pháp, nên bộ Luận này đời sau gọi là Mahāpaṭṭhāna, Ðại xứ

Page 2 of 42
1 2 3 4 42