Tag Archives: Đức Thế Tôn

Nắm lá trong tay

Nắm lá trong tay

 Kinh Lá rừng Simsapā (Tương ưng 56.31): … Một thời, Đức Thế Tôn trú ở Kosambi, tại rừng Simsapā. Ngài lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapā, rồi bảo các Tỳ khưu: – “Này các Tỳ khưu, quý vị nghĩ thế nào, cái gì là nhiều hơn, số lá Simsapā mà Ta nắm lấy