TIÊU CHUẨN THAM DỰ KHÓA THIỀN SATIPATTHANA

THIỀN SINH TU TẬP KHÓA SATI

Thiền sinh Tu tập khóa Sati là thiền sinh hội đủ các tiêu chuẩn sau:

  1. Đã tu tập ít nhất 3 Khóa thiền 10 ngày và 1 Khóa phục vụ 10 ngày do chùa Hồng Trung Sơn tổ chức.
  2. Có niềm tin trọn vẹn và chuyên nhất thực hành thiền Vipassana (không thực hành đan xen hay kết hợp phương pháp thiền khác).
  3. Chuyên cần thực tập ít nhất mỗi ngày 2 thời, mỗi thời 1 giờ (từ ngày đăng ký nên chuyên cần, tinh tấn thực tập hơn).
  4. Có tham dự 1 khóa thiền 10 ngày gần nhất trong khoảng 1 năm.
  5. Giữa 2 khóa Sati phải có tu tập 1 khóa 10 ngày. 

    THIỀN SINH PHỤC VỤ KHÓA SATI 

Thiền sinh Phục vụ khóa Sati là thiền sinh hội đủ các tiêu chuẩn sau:

  1. Đã tham dự 1 khóa thiền Sati do chùa Hồng Trung Sơn tổ chức.
  2. Có niềm tin trọn vẹn và chuyên nhất thực hành thiền Vipassana (không thực hành đan xen hay kết hợp phương pháp thiền khác).
  3. Chuyên cần thực tập ít nhất mỗi ngày 2 thời, mỗi thời 1 giờ (từ ngày đăng ký nên chuyên cần, tinh tấn thực tập hơn)..
  4. Có tham dự 1 khóa thiền 10 ngày gần nhất trong khoảng 1 năm.

Thân mời thiền sinh đủ tiêu chuẩn vào trang

http://www.phapdangthientue.com/lich-khoa-thien-va-dang-ky

đăng ký tham dự từ 7 giờ ngày 01/07/2019.