Tiểu Phẩm I

Cullavagga – Tiểu Phẩm gồm có 12 chương được trình bày thành hai tập: Cullavagga 1 & Tiểu Phẩm 1 (TTPV 06, Tam Tạng Pāḷi – Việt tập 06) có 4 chương, và Cullavagga 2 & Tiểu Phẩm 2 (TTPV 07) gồm 8 chương còn lại. Bốn chương đầu thuộc tập một có nội dung tóm lược như sau:

 

  1. Chương 1 là chương Hành Sự đề cập đến bảy loại hành sự nhằm mục đích nhắc nhở và cảnh tỉnh vị tỳ khưu có những hành vi không đúng với Pháp không đúng với Luật hầu tạo điều kiện cho vị ấy có cơ hội phục thiện và sửa đổi. Bảy hành sự ấy là hành sự khiển trách, hành sự chỉ dạy, hành sự xua đuổi, hành sự hòa giải, và 3 loại hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội, trong việc không sửa chữa lỗi, và trong việc không từ bỏ tà kiến ác.

 

  1. Chương 2 giảng giải về cách thức phục hồi cho vị tỳ khưu phạm tội saṅghādisesatừ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc trải qua các giai đoạn thực hành hành phạt parivāsa, hành phạt mānatta, hoặc chịu phạt lại từ đầu (mūlāya paṭikassanaṃ) do vi phạm lại tội ấy hoặc tội tương tợ trong thời gian thực thi hành phạt, và cuối cùng là phần giải tội abbhānađể phục hồi phẩm vị trước đây cho vị tỳ khưu phạm tội.

 

  1. Chương 3 giảng giải chi tiết về các trường hợp phạm tội có tính chất đa dạng: nghĩa là trong khi đang thực thi các hành phạt để thoát khỏi tội saṅghādisesa, vị tỳ khưu ấy vẫn tiếp tục vi phạm lại tội ấy lần nữa hoặc các tội tương tợ cùng nhóm.

 

  1. Chương 4 giảng giải về bảy cách dàn xếp là cách hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, thuận theo số đông, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp đối với bốn loại tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ.

ĐỌC THÊM