Uncategorised

Chuyện Thiên Cung – Phẩm V. Đại xa

Bấy giờ, đức Thế Tôn ở tại Campà (Chiêm-bà) trên bờ ao sen Gaggarà. Từ rạng đông, vừa xuất định Đại bi, Ngài quán sát:…