Vi diệu pháp hiện thực trong cuộc sống – Tỳ khưu Hộ Pháp

Vi-diệu-pháp hiện-thực trong cuộc sống” là quyển sách giảng giải về sự thật sinh hoạt hằng ngày đêm trong cuộc sống bình thường của mỗi người trong đời.

Vi-diệu-pháp (Abhidhamma) là pháp vô cùng vi-tế, vô cùng sâu sắc rất khó hiểu, bởi vì vi-diệu pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) gồm có 4 pháp là citta: tâm, cetasika: tâm-sở, rūpa: sắc-pháp, Nibbāna: Niết-bàn.

Trong mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng đều có đủ ba pháp là sắc-pháp (rūpa), tâm (citta), tâm-sở (cetasika).

ĐỌC THÊM