Video thuyết giảng: THUẦN HÓA TÂM BẤT THIỆN – NS. Thích Nữ Hằng Liên

NS. Thích Nữ Hằng Liên thuyết giảng đề tài: THUẦN HÓA TÂM BẤT THIỆN tại KHÓA TU BÁT QUANG TRAI GIỚI LẦN THỨ 122 – CHÙA BỬU QUANG, QUẬN 7