Kinh tụng ni giới khất sĩ

Thọ Bát

  Bát cơm ai sắm cực lòng Ta dùng phải nhớ tấm công ơn người Vì nguồn sống phải mượn hơi Ví như chén thuốc chữa vơi bệnh tình Ráng tu trước độ thân mình Sau lo độ tận chúng sanh mê lầm   Thức ăn này từ đâu đem đến. Phải chăng vì người

Kinh Tam Bảo – Kinh xưng tụng Tam Bảo

Cầu nguyện nén hương thanh,
Khắp cõi kết mây lành.
Cúng dường ngôi Tam Bảo

Tinh hoa bí yếu

Tụng là đọc tụng, đọc kinh có cách điệu riêng của giáo pháp Khất Sĩ; Niệm là suy nghĩ, nhớ tưởng trong khi tụng kinh và hành đạo