Kinh tụng ni giới khất sĩ

Thọ Bát

    BÀI KỆ THỌ BÁT Bát cơm ai sắm cực lòng Ta dùng phải nhớ tầm công ơn người Vì nguồn sống phải mượn hơi Cũng như chén thuốc chữa nơi bịnh tình Ráng tu trước độ thân mình Sau lo độ tận chúng sanh mê lầm Thức ăn này từ đâu đem đến

Kinh Tam Bảo – Kinh xưng tụng Tam Bảo

Cầu nguyện nén hương thanh,
Khắp cõi kết mây lành.
Cúng dường ngôi Tam Bảo

Tinh hoa bí yếu

Tụng là đọc tụng, đọc kinh có cách điệu riêng của giáo pháp Khất Sĩ; Niệm là suy nghĩ, nhớ tưởng trong khi tụng kinh và hành đạo