Kinh tiểu bộ tập X

Chương 22 – Đại Phẩm (tt)

540. CHUYỆN HIẾU TỬ SÀMA (Tiền thân Sàma)

Chương 22 – Đại Phẩm (tt02)

541. CHUYỆN ĐẠI VƯƠNG NIMI (Tiền thân Nimi)

Chương 22 – Đại Phẩm (tt03)

542. CHUYỆN TẾ SƯ KHANDAHÀLA (Tiền thân Khandahàla)

Chương 22 – Đại Phẩm (tt04)

543. CHUYỆN BẬC ĐẠI TRÍ BHÙRIDATTA (Tiền thân Bhùridatta)

Chương 22 – Đại Phẩm (tt05)

544. CHUYỆN BẬC ĐẠI TRÍ MAHÀNÀRADA-KASSAPA (Tiền thân Mahanàrada-Kassapa)

Chương 22 – Đại Phẩm (tt06)

545. CHUYỆN BẬC ĐẠI TRÍ VÔ SONG (Tiền thân Vidhurapandita)

Chương 22 – Đại Phẩm (tt07)

546. CHUYỆN ĐƯỜNG HẦM VĨ ĐẠI (Tiền thân Mahà-Ummagga)

Chương 22 – Đại Phẩm (tt08)

547. CHUYỆN ĐẠI VƯƠNG VESSANTARA (Tiền thân Vessantara)