Nghệ Thuật Chết

Tuyển tập này gồm những bài giảng của Goenkaji về Phật pháp, những kệ tụng trích từ kinh Phật, những thi kệ kể chuyện về các vị tăng ni vào thời đức Phật,  những chuyện kể về các vị thiền giả. Tập sách được ra đời từ sự chấp nhận khổ đau. Trong sách trình bày những tấm gương điển hình của những người đạt được sức mạnh và hương vị giải thoát thông qua công phu tu tập và minh họa một cách thuyết phục hiệu quả của con đường Đạo, lối thoát khỏi khổ đau.

ĐỌC SÁCH