Kinh Tiểu Bộ tập V

10. Phẩm Biranatthambhaka (Đám Cỏ Thơm)

211. CHUYỆN CHÀNG TRAI SOMADATTA (Tiền thân Somadatta) Thường xuyên học thuộc lòng…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Trưởng lão Làludàyi (Udàyì khờ dại).Tương truyền khi ở trước mặt hai ba người, vị ấy không thể nói được một lời. Vị ấy nhút nhát đến độ nghĩ thế

11. Phẩm Khàsàva

221. CHUYỆN TẤM Y VÀNG (Tiền thân Kàsàva) Ai đầy những uế nhiễm…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Đề-bà-đạt-đa. Một thời, vị Tướng quân Chánh pháp Xá-lợi-phất sống với năm trăm Tỷ-kheo ở Trúc Lâm. Đề-bà-đạt-đa sống với hội chúng Tỷ-kheo theo ác giới ở tại Gàyasisa. Lúc

12. Phẩm Upàhana

231. CHUYỆN CHIẾC GIÀY (Tiền thân Upàhana). Như người mua giày hư…, Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kể về Đề-bà-đạt-đa. Các Tỷ-kheo họp tại Chánh pháp đường, bắt đầu nói chuyện này: – Thưa ngài Hiền giả, Đề-bà-đạt-đa phản lại bậc Sư trưởng, trở thành kẻ chống đối, kẻ thù

13. Phẩm Sigàla

241. CHUYỆN VUA CHÓ RỪNG SABBADÀTHA (Tiền thân Sabbadàtha) Kiên trì trong kiêu mạn…, Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm bậc Đạo Sư kể về Đề-bà-đạt-đa. Sau khi vua A-xà-thế tín nhiệm, Đề-bà-đạt-đa được lợi dưỡng và cung kính, nhưng tình cảm ấy không thể duy trì lâu ngày. Từ khi quần chúng thấy

14. Phẩm Sankappa

251. CHUYỆN DỤC TẦM (Tiền thân Sankappa) Không có người bắn cung…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một Tỷ-kheo thối thất tinh tấn. Nghe nói, một thiện nam tử trú ở thành Xá-vệ, do lòng tin Pháp nên đã xuất gia. Một hôm đi vào thành Xá-vệ để

15. Phẩm Kosya

261. CHUYỆN HOA SEN (Tiền thân Paduma) Như tóc râu bị cắt…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một số Tỷ-kheo cúng dường vòng hoa tại cây bồ đề Ànanda. (câu chuyện sẽ được trình bày ở Tiền thân Kalinga, số 479). Cây này được gọi là cây Bồ-đề

Page 2 of 2
1 2