Kinh tạng Nikaya

09. Phẩm Apayimha

81. CHUYỆN UỐNG RƯỢU (Tiền thân Suràpàna) Chúng con đã uống rượu…, Câu chuyện này, khi bậc Đạo Sư ở tại vườn Ghosita gần Kosambi, đã kể về Trưởng lão Sàgata. Sau khi an cư mùa mưa ở Xá-vệ, đức Thế Tôn đi bộ đến một thị trấn tên là Bhaddavatikà. Tại đây, các người

10. Phẩm Litta

101. CHUYỆN HƠN MỘT TRĂM KẺ NGU (Tiền thân Parosata) Trăm kẻ ngu tụ hội…, Trăm kẻ ngu tụ hội.Thiền tư một trăm năm,Không bằng một người tríHiểu nghĩa lời Phật dạy. Tiền thân này, về câu chuyện, về giải thích và nhận diện Tiền thân đều giống như Tiền thân Parasahassa (số 99), chỉ

11. Phẩm Parosata

12. Phẩm Hamsa

111. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA CON LỪA (Tiền thân Gadrabha-Panha) Ngươi nghĩ mình là ngỗng…, Chuyện câu hỏi của con lừa sẽ được nói đến trong Tiền thân Ummagga số 546 -ooOoo- 112. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA HOÀNG HẬU BẤT TỬ (Tiền thân Amaràdevi-Panha) Các thứ bánh và cháo…, Chuyện câu hỏi của hoàng hậu

Kinh Tiểu Bộ – Tập V – Mục Lục

01 PHẨM KUSANÀLI 121. Chuyện thần cây cỏ Kusa (Tiền thân Kusanàli)122. Chuyện kẻ ngu (Tiền thân Dummendha)123. Chuyện cái cán cày (Tiền thân Nangalisa)124. Chuyện trái xoài (Tiền thân Amba)125. Chuyện người nô lệ Katàhaka (Tiền thân Katàhaka)126. Chuyện tướng của kiếm (Tiền thân Asilakkhana)127. Chuyện người nô lệ Kalanduka (Tiền thân Kalanduka)128. Chuyện

01. Phẩm Kusanàli

121. CHUYỆN THẦN CÂY CỎ KUSA (Tiền thân Kusanàli) Hãy để cho mọi người …, Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một người bạn chân thật của ông Cấp Cô Độc. Các thân hữu, bạn bè quen biết, các thân tộc của ông Cấp Cô Độc ngăn chận ông:

02. Phẩm Asampadàna

131. CHUYỆN KẺ VONG ÂN (Tiền thân Asampadàna) Nếu người này người kia … Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo sư kể về Đề-bà-đạt-đa. Lúc bấy giờ, các Tỳ kheo tại Chánh pháp đường, khởi lên câu chuyện : – Thưa các Hiền giả, Đề-bà-đạt-đa không biết ơn, không biết công

03. Phẩm Kakantaka

141. CHUYỆN CON TẮC KÈ (Tiền thân Godha) Giao du với kẻ ác…, Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kể về Tỷ-kheo phản bội. Chuyện này giống như chuyện trong Tiền thân Mahihàmukha (số 26). * Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm con cắc

04. Phẩm Dalha

151. CHUYỆN LỜI GIÁO GIỚI CHO VUA (Tiền thân Ràjovàda) Cứng rắn đối cứng rắn…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về lời giáo giới cho vua. Câu chuyện sẽ được nói đến trong Tiền thân Tesakuna (số 512). Một hôm vua Kosala, vừa xét xử một vụ kiện

05. Phẩm Santahava

161. CHUYỆN ẨN SĨ INDASAMÀNAGOTTA (Tiền thân Indasamànagotta) Chớ giao du thân mật…, Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một người tánh tình khó bảo. Hoàn cảnh câu chuyện sẽ được nói đến trong tiền thân Gijjha (Số 427) Chương IX. Bậc Đạo Sư nói với Tỷ-kheo ấy: