Tag Archives: Kinh Phúng tụng

33. Kinh Phúng tụng

Kinh Trường bộ

Như vầy tôi nghe.  Tụng phẩm I  1. Một thời Thế Tôn du hành giữa dân tộc Mallà cùng với Đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Ngài đến tại thành của dân chúng Mallà tên là Pàvà và trú tại đấy. Thế Tôn trú tại Pàvà trong rừng xoài của thợ rèn Cunda.  2.