Tag Archives: thừa tự Pháp

Thừa tự pháp

Thừa tự pháp

Thế nào là thừa tự Pháp, không thừa tự tài vật? Thế nào là thừa tự tài vật, không thừa tự Pháp? Phật kể câu chuyện để minh họa: Có hai Tỷ-kheo từ xa đến thăm Phật sau khi Phật vừa dùng bữa xong. Thừa tự Pháp của Phật để làm lợi ích cho chính