Bộ Song Đối

Bộ Song Ðối (Yamaka) là bộ luận thứ sáu của tạng Vi-Diệu-Pháp (Abhidhamma). Bộ Luận Song-Ðối gồm có mười đề tài:

1- Căn song (mūlayamaka)
2- Uẩn song (khandhayamaka)
3- Xứ song (āyatanayamaka)
4- Giới song (dhātuyamaka)
5- Ðế song (saccayamaka)
6- Hành song (sankhāyamaka)
7- Tùy miên song (anusayayamaka)
8- Tâm song (cittayamaka)
9- Pháp song (dhammayamaka)
10- Quyền song (indriyayamaka)

Ðược phân thành hai quyển: quyển Thượng gồm bảy đề tài trước và quyển Hạ gồm ba đề tài còn lại.

ĐỌC THÊM