Luận

Vi diệu pháp

Theo lịch sử Phật Giáo thì Vi Diệu Pháp được Đức Phật thuyết vào hạ thứ bảy tại cung trời Đạo Lợi với mục đích là độ thân mẫu của Ngài.