Kinh Tiểu Bộ tập VII

Kinh Tiểu Bộ – Tập VII – Mục Lục

Chương bảy – Phẩm bảy bài kệ 396. Chuyện Ác Hạnh (Tiền thân Kukku)397. Chuyện Sư Tử Mannoja (Tiền thân Manoja)398. Chuyện Hiếu Tử Sutana (Tiền thân Sutana)399. Chuyện Chim Thứu (Tiền thân Gijiha)400. Chuyện Hoa Cỏ Kusa (Tiền thân Dabbhapuppha)401. Chuyện Người Nuốt Lưỡi Kiếm (Tiền thân Dasannaka)402. Chuyện Túi Da Đựng Bánh (Tiền

Chương 7 – Phẩm Bảy Bài Kệ

396. Chuyện Ác Hạnh (Tiền thân Kukku) Cái nóc nhà này cao thước rưỡi…, Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc giáo hóa một quốc vương. Hoàn cảnh này sẽ xuất hiện trong tiền thân Tesakuna, số 521. * Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nại,

Chương 8 – Phẩm Tám Bài Kệ

417. Chuyện Hiền Mẫu Kaccàni (Tiền thân Kaccàni) Mặc áo trắng và tóc xõa vai…, Bậc Đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một người phụng dưỡng mẹ mình. Chuyện kể rằng đó là một thiện gia nam tử ở Savatthì (Xá-vệ). Khi cha mất, chàng chuyên tâm săn sóc

Chương 9 – Phẩm Chín Bài Kệ

427. Chuyện Chim Thứu (Tiền thân Gijjha) Được làm bằng đám gỗ chênh vênh…, Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo bất tuân Giới luật. Chuyện kể rằng vị ấy là thiện gia nam tử, và được truyền giới vào Giáo pháp đưa đến giải thoát được

Chương 10 – Phẩm Mười Bài Kệ

439. Chuyện Bốn Cổng Thành (Tiền thân Catu-Dvàra) Thành sắt này xây bốn cổng cao…, Chuyện này bậc Đạo Sư kể tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo phóng dật. Các chi tiết câu chuyện đã được nêu ra trong số 427, chuyện Tiền thân đầu tiên của Chương IX. Ở đây, một lần nữa bậc

Chương 11 – Phẩm Mười Một Bài Kệ

455. Chuyện Voi Hiếu Dưỡng Mẹ (Tiền thân Màti-Posaka) Cho dù voi chúa phải đi xa…, Chuyện này Bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỳ kheo còn mẹ phải cấp dưỡng. Hoàn cảnh chuyện này cũng giống như chuyện Sàma (số 540 tập VI). Trong dịp này Bậc Đạo

Chương 12 – Phẩm MườI Hai Bài Kệ

464. Chuyện Tiểu Vương Điểu Kùnala (Tiền thân Culla – Kanàla) Chuyện này sẽ được kể trong Tiền thân Kunàla, số 536, tập VII. -ooOoo- 465. Chuyện Sàla, Cổ Thụ Cát Tường (Tiền thân Bhadda-Sàla) Ngài là ai đứng giữa không gian.., Chuyện này bậc Đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về