Kinh tạng Nikaya

Kinh Tương Ưng bộ

Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp và kết nhóm theo từng loại chủ đề

Kinh tăng chi bộ

Kinh Anguttara Nikàya, dịch là Kinh Tăng Chi Bộ, là bộ thứ tư trong năm bộ kinh tạng Pali được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tạng Pali sang Việt ngữ năm 1976-1977

Kinh Phật Tự Thuyết Udàna – Kinh Tiểu Tụng

I. Tam Quy
II. Thập Giới
III. Ba Mươi Hai Phần
IV. Nam Tử Hỏi Đạo

Kinh Pháp Cú

1 Khi nói hoặc hành động Tâm làm chủ chúng ta Nếu với tâm ô nhiễm Sẽ kéo theo phiền hà. 2 Khi nói hoặc hành động Tâm làm chủ chúng ta Nếu với tâm thanh tịnh An lạc sẽ hiện ra. 3 “Nó lăng mạ, đánh đập, Phá hoại, cướp đoạt tôi” Ai còn

Kinh Phật Tự Thuyết Udàna – Chương 1 – 3

Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn ở Uruvelà, trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Bồ đề, khi mới chứng Chánh Đẳng Giác. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong bảy ngày ngồi trong một thế ngồi kiết-già, thọ hưởng lạc giải thoát

Kinh Phật Tự Thuyết Udàna – Chương 4 – 5

Đứng một bên Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn: – Bạch Thế Tôn, con muốn vào làng Jantu để khất thực. – Này Meghiya, hãy làm những gì Thầy nghĩ là hợp thời…

Kinh Phật Tự Thuyết Udàna – Chương 6 – 8

Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli tại Đại Lâm chỗ ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm bát, đi vào Vesàli để khất thực. Khất thực ở Vesàli xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, Thế Tôn gọi Tôn giả Ananda…

Kinh Phật Thuyết Như Vậy – Chương 1. Một Pháp

Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đảm cho các Thầy không có tái sanh. Thế nào là một pháp?

Kinh Phật Thuyết Như Vậy – Chương 2. Hai Pháp

Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ hai pháp, ngay trong hiện tại, an trú đau khổ có hoạn nạn, có ưu não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú.

Kinh Phật Thuyết Như Vậy – Chương 3. Ba Pháp

Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản bất thiện này. Thế nào là ba? Tham là căn bản bất thiện; Sân là căn bản bất thiện; Si là căn bản bất thiện. Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản bất thiện này.

Page 1 of 36
1 2 3 36