Chương Mười Pháp – 14. Phẩm Thiện Lương

(I) (134) Lành Và Không Lành

1. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Thầy về lành và không lành. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói.

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là không lành?

Tà kiến… tà giải thoát.

Này các Tỷ-kheo, như vậy là không lành.

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lành?

Chánh kiến… chánh giải thoát.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lành.

(II) (135) Thánh vả Phi Thánh

1. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về Thánh pháp và phi Thánh pháp. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói.

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau:

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là phi Thánh pháp?

Tà kiến… tà giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là phi Thánh pháp.

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh pháp?

4. Chánh kiến… chánh giải thoát.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh pháp.

(III) (136) Thiện và Bất Thiện

    (Giống như kinh trước, chỉ đổi thiện và bất thiện)

(IV) (137) Mục Đích và Phi Mục Đích

    (Giống như kinh trước, chỉ đổi mục đích và phi mục đích)

(V) (138) Pháp và Phi Pháp

    (Giống như kinh trước, chỉ đổi pháp và phi pháp)

(VI) (139) Hữu Lậu và Vô Lậu

    (Giống như kinh trước, chỉ đổi hữu lậu và vô lậu)

(VII) (140) Có Tội và Vô Tội

    (Giống như kinh trước, chỉ đổi có tội và vô tội)

(VIII) (141) Hối Hận và Không Hối Hận

    (Giống như kinh trước, chỉ đổi hối hận và không hối hận)

(IX) (142) Đi Đến Tích Tập và Không Tích Tập

    (Giống như kinh trước, chỉ đổi có tích tập và không tích tập)

(X) (143) Dẫn Khổ và Không dẫn lạc

    (Giống như kinh trước, chỉ đổi có dẫn khổ và không dẫn lạc)

(XI) (144) Khổ Dị Thục và Lạc Dị Thục

    (Giống như kinh trước, chỉ đổi khổ dị thục và lạc dị thục)

Nguồn: thuvienhoasen.org