Chương Năm Pháp – 26. Phẩm Cụ Túc Giới

(251) Cụ Túc Giới

1. – Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần được trao cụ túc giới. Thế nào là năm?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát uẩn, thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần được trao cụ túc giới.

(252 – 253) Che Chở Và Phục Vụ

1. – Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần phải cho sở y chỉ…cần phải được một Sa-di làm thị giả. Thế nào là năm?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát uẩn, thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần phải được một sa-di làm thị giả.

(254) Xan Tham

1. – Này các Tỷ-kheo, có năm xan tham này. Thế nào là năm?

2. Xan tham trú xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi dưỡng, xan tham tán thán, xan tham pháp.

Này các Tỷ-kheo, có năm xan tham này. Trong năm xan tham này, này các Tỷ-kheo, cái này là tối hạ liệt, tức là xan tham pháp.

(255) Phạm Hạnh

1. – Do đoạn tận, cắt đứt năm xan tham, này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh được thực hiện. Thế nào là năm?

2. Do đoạn tận, cắt đứt xan tham trú xứ, Phạm hạnh được thực hiện. Do đoạn tận, cắt đứt xan tham gia đình…xan tham lợi dưỡng…xan tham tán thán…xan tham pháp, Phạm hạnh được thực hiện.

Do đoạn tận, cắt đứt năm xan tham này, này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh được thực hiện.

(256) Thiền

1. – Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng đạt và an trú sơ Thiền. Thế nào là năm?

2. Xan tham trú xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi dưỡng, xan tham tán thán, xan tham pháp.

Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng đạt và an trú sơ Thiền.

3. Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng đạt và an trú sơ Thiền. Thế nào là năm?

4. Xan tham trú xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi dưỡng, xan tham tán thán, xan tham pháp.

Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng đạt và an trú sơ Thiền.

(257 – 263) Thiền và Thánh Quả (1)

1. – Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng đạt và an trú Thiền thứ hai… Thiền thứ ba… Thiền thứ tư… không thể có giác ngộ Dự lưu quả… Nhất lai quả… Bất lai quả… A-la-hán quả. Thế nào là năm?

2. Xan tham trú xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi dưỡng, xan tham tán thán, xan tham pháp.

Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng ngộ A-la-hán quả.

3. Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng đạt và an trú Thiền thứ hai… Thiền thứ ba… Thiền thứ tư… có thể chứng ngộ Dự lưu quả… Nhất lai… Bất lai… A-la-hán quả. Thế nào là năm?

Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng ngộ A-la-hán quả.

(264 – 271) Thiền và Thánh Quả (2)

    (Như các kinh trên, chỉ thay pháp thứ năm xan tham pháp bằng không biết ơn, không nhớ ơn)…

(272) Người Tri Phạn (Coi bữa ăn)

1. – Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không được lựa chọn là người tri phạn. Thế nào là năm?

2. Đi đến dục, đi đến sân, đi đến si, đi đến sợ hãi, không biết chỉ định và không chỉ định.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không được lựa chọn là người tri phạn.

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được lựa chọn là người tri phạn. Thế nào là năm?

4. Không đi đến dục, không đi đến sân, không đi đến si, không đi đến sợ hãi, biết chỉ định và không chỉ định.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được lựa chọn là người tri phạn.

(273 – 277) Tri Phạn

1. – Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đã được lựa chọn là tri phạn, thời không nên gửi đi… được lựa chọn, nên gửi đi… cần phải biết là một người ngu… cần phải biết là một người trí… tự mình xử sự như kẻ bị mất gốc, bị thương tích… tự mình xử sự không như người bị mất gốc, bị thương tích… như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục… như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới… Thế nào là năm?

2. Không đi đến dục, không đi đến sân, không đi đến si, không đi đến sợ hãi, biết chỉ định và không chỉ định.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người tri phạn như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới.

(278 – 342) Các Người Khác

1. – Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không nên lựa chọn là người chỉ định phân phối sàng tọa, nên lựa chọn là người phân phối sàng tọa… không biết phân phối và không phân phối… biết phân phối và không phân phối… không nên lựa chọn là người giữ kho… nên lựa chọn là người giữ kho… không biết bảo vệ và không bảo vệ… biết bảo vệ và không bảo vệ… không nên lựa chọn là người nhận y… nên lựa chọn là người nhận y… không biết lấy và không lấy… biết lấy và không lấy… không nên lựa chọn là người chia y… nên lựa chọn là người chia y… không nên lựa chọn là người chia cháo… nên lựa chọn là người chia cháo… không nên lựa chọn là người chia trái… nên lựa chọn là người chia trái… không nên lựa chọn là người chia bánh… nên lựa chọn là người chia bánh… không biết chia và không chia… biết chia và không chia… không nên lựa chọn là người phân phát các vật dụng nhỏ nhặt… nên lựa chọn là người phân phát các vật dụng nhỏ nhặt… không biết phân phát và không phân phát… biết phân phát và không phân phát… không nên lựa chọn là người lãnh thọ nội y… nên lựa chọn là người lãnh thọ nội y… không nên lựa chọn là người nhận lấy bình bát… nên lựa chọn là người nhận lấy bình bát… không biết nhận lấy và không nhận lấy… biết nhận lấy và không nhận lấy… không nên lựa chọn là người quản đốc người làm vườn… nên lựa chọn là người quản đốc người làm vườn… không nên lựa chọn là người giám sát Sa-di… nên lựa chọn là người giám sát Sa-di… được lựa chọn không nên gửi đi… được lựa chọn nên gửi đi… cần phải biết là một người ngu… cần phải biết là một người Hiền trí… tự xử sự như kẻ bị mất gốc, bị thương tích… tự xử sự như không bị mất gốc, không bị thương tích… như vậy tương xứng rơi vào địa ngục… như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới… Thế nào là năm?

2. Không đi đến dục, không đi đến sân, không đi đến si, không đi đến sợ hãi, biết gửi đi và không gửi đi.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người giám sát Sa-di như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.

(343) Năm Pháp (1)

1. – Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm?

2. Sát sanh; lấy của không cho; sống không Phạm hạnh; nói láo; đắm say rượu men, rượu nấu.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.

3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là năm?

4. Từ bỏ sát sanh; từ bỏ lấy của không cho; từ bỏ không Phạm hạnh; từ bỏ nói láo; từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu.

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới.

(344 – 350) Năm Pháp (2)

1. – Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ni… vị chánh học nữ… vị nam Sa-di… vị nữ sa-di, vị nam cư sĩ, vị nữ cư sĩ như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm?

2 – 4 (như kinh 343, với những thay đổi cần thiết)

(351 – 360) Năm Pháp (3)

1. – Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị tà mạng ngoại đạo ly hệ… đệ tử trọc đầu… bện tóc… các du sĩ… các đệ tử của Magandika… kẻ theo phái cầm chỉa ba… người theo phái không phản đối… người theo phái Gotama… người theo thiện pháp, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm?

2. Sát sanh, lấy của không cho, không có Phạm hạnh, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người theo thiện pháp như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.

(361) Tham (1)

1. – Muốn thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp cần phải tu tập. Thế nào là năm?

2. Bất tịnh tưởng, tư tưởng, nguy hại tưởng, tưởng yếm ly đối với đồ ăn, tưởng không có gì đáng ai lạc ở đời.

Muốn thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp này cần phải tu tập.

(362 – 363) Tham (2)

1. – Muốn thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp cần phải tu tập. Thế nào là năm?

2. Vô thường tưởng, vô ngã tưởng, tử tưởng, tưởng yếm ly đối với đồ ăn, tưởng không có gì đáng ai lạc ở đời…Vô thường tưởng, khổ tưởng trong vô thường, vô ngã tưởng trong khổ, tưởng từ bỏ, tưởng ly tham.

Muốn thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp này cần phải tu tập.

(364 – 365) Tham (3)

1. – Muốn thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp này cần phải tu tập. Thế nào là năm?

2. Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn… Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực.

Muốn thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp này cần phải tu tập.

(366 – 400) Tham (4)

1. – Này các Tỷ-kheo, muốn biến tri tham… muốn đoạn diệt… muốn đoạn tận… muốn hủy diệt… muốn hoại diệt… muốn ly tham… muốn diệt tận… muốn xả bỏ… muốn từ bỏ tham, năm pháp này cần phải tu tập…

Muốn biến tri… muốn đoạn diệt… muốn đoạn tận… muốn hủy diệt… muốn hoại diệt… muốn ly tham… muốn diệt tận… muốn xả bỏ… muốn từ bỏ sân… si… phẫn nộ… hiềm hận… giả dối… não hại… tật đố… xan tham… man trá… phản trắc… cứng đầu… cuồng nhiệt… mạn… quá mạn… kiêu căng… phóng dật… ,năm pháp này cần phải tu tập

Nguồn: thuvienhoasen.org