Chơn lý

CHƠN LÝ SỐ 30: CHƯ PHẬT

I. TẤT CẢ CHÚNG SANH LÀ CHƯ PHẬT 1. Khi xưa có một người làm ruộng hỏi đức Phật rằng: Ông có tay chân, sao không làm ruộng để có cơm như người ta, mà lại phải đi xin như thế? Đức Phật trả lời rằng: Chính tôi đây mới là người làm ruộng, mới thật

CHƠN LÝ SỐ 29: ĂN và SỐNG

Trong đời ai cũng phải ăn đặng sống. Nhưng bởi có cái sống trước, mới có sự ăn sau, Vậy thì muốn sống là chớ sát sanh, muốn ăn thì không nên trộm cắp. Xưa kia có một vị quan văn hiền đức, bị kẻ nịnh âm mưu hãm hại, khiến nên lịnh vua lại

CHƠN LÝ SỐ 28: ĐI TU

I. LẦM LẠC Có một người kia trong nhà đủ ăn, không dư thiếu. Người đi làm công cho một hãng buôn, vợ và con gái ở nhà, con trai đi bán bánh. Một hôm người đi chung đường với nhà phú hộ, có mang theo túi bạc. Vì thấy tiền của người mà xét

CHƠN LÝ SỐ 27: KHUYẾN TU

I. Vật chất là ác, giáo lý của cái có là ác, tứ đại vạn sự là ác, thân trẻ nhỏ là ác. Vậy chúng ta muốn sống an vui, thì phải bỏ xuống cái ác mới được. Có một chàng trai trẻ kia con nhà lương thiện nghèo khó, thấy mình thua sút người

CHƠN LÝ SỐ 26: GIÁC NGỘ

ấn: Có địa ngục chăng? Đáp: Có! địa ngục là sắc thân tứ đại, tứ đại là bốn vách, cái có là nền, sở chấp là nóc! Chúng sanh là tội nhơn ở trong cái khám tối đó. Vấn: Có bao nhiêu thứ địa ngục? Đáp: Địa ngục vô số đếm. Tâm địa nhốt trói

CHƠN LÝ SỐ 25: THẦN MẬT

Phép thần thông có là do ba cái mật: thân mật, khẩu mật, ý mật. Thân mật là không hay làm. Khẩu mật là không hay nói. Ý mật là không hay tưởng nhớ. Ba cái mật là ba sự kín đáo bên trong, nói làm tưởng không cho phát lộ ra ngoài. Làm, nói

CHƠN LÝ SỐ 24: TÔNG GIÁO

Khi xưa đức Phật sanh tiền, Ngài chỉ dạy đạo lý cho chúng sanh tu. Bấy giờ đạo Phật còn là thời pháp lý, giáo lý hay là triết lý. Cũng như một cội cây, gốc cái còn và các nhánh đều sống nương theo mình mẹ. Tăng chúng tuy chia ra đông nhiều Giáo

CHƠN LÝ SỐ 23: TAM GIÁO

THÍCH ĐẠO NHO 1. Đức Khổng Tử là một nhà hiền triết, dạy đạo cư gia. Ngài sanh ra trong thời giặc loạn của xứ Tàu, sau Lão Tử 53 năm, tức là sau Phật Thích-ca vậy. Đức Khổng Tử là một người con chí hiếu. Lúc nhỏ Ngài tập hành lễ giáo, Ngài tập

CHƠN LÝ SỐ 22: CHÁNH KIẾN

Chánh kiến là sự thấy rõ lẽ chánh để thật hành theo, khỏi phải mê tín. Vì mê tín là một việc xấu xa bị người chê ngạo cho những cái việc làm xu hướng, mà không hiểu nghĩa lý của việc ấy, khác thể như người đau mắt chẳng thấy đường, lần mò đi

CHƠN LÝ SỐ 21: CHÁNH PHÁP

CHÁNH PHÁP LÀ PHÁP CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, GỌI TẮT LÀ PHÁP CHÁNH GIÁC  BỒ ĐỀ ĐẠT MA Pháp chánh giác có hai chơn là pháp học và pháp hành. Còn hành thì còn đạo, hết hành thì hết đạo. Cho nên đời nay, người ta gọi đời mạt pháp là bởi có học chớ

Page 4 of 6
1 2 3 4 5 6