Khách trần gian

p18Khách trần gian thôi chớ kiếm tầm
Đời đời đạo đạo nẻo duyên sanh
Cửa tùng dạo ấy dang tay khép
Bỏ mặc vui buồn…ẩn am tranh.