Kinh Tiểu Bộ tập I

Kinh Tập – Chương 2. Tiểu Phẩm

(I) Kinh Châu Báu (Ratana Sutta) (Sn 39)    222. Phàm ở tại đời này,    Có sanh linh tụ hội,    Hoặc trên cõi đất này,    Hoặc chính giữa hư không    Mong rằng mọi sanh linh,    Được đẹp ý vui lòng,    Vậy, hãy nên cẩn thận,    Lắng nghe lời dạy này.     223. Do vậy các sanh

Kinh Tập – Chương 3. Đại Phẩm

(I) Kinh Xuất Gia (Sn 72) Ananda    405. Xuất gia, tôi tán thán,    Như Pháp nhãn xuất gia,    Sau khi Ngài quán sát,    Chấp thuận hạnh xuất gia.     406.Trói buộc, sống gia đình,    Tụ hội mọi bụi đời,    Phóng khoáng, đời xuất gia,    Thấy vậy nên xuất gia.     407. Sau khi Ngài xuất

Kinh Tập – Chương 4. Phẩm Tám

(I) Kinh về Dục (Sn 151)    766. Ai ao ước được dục,    Nếu dục được thành tựu,    Chắc tâm ý hoan hỷ,    Được điều con người muốn.     767. Nếu người có dục ấy,    Ước muốn được sanh khởi,    Các dục ấy bị diệt,    Bị khổ như tên đâm.     768. Ai tránh né các

Kinh Tập – Chương 5. Phẩm Con Đường Đến Bờ Bên Kia

(I) Bài kệ mở đầu (Sn 190)    976. Từ thành phố đẹp đẽ,    Của các Kô-xa-la,    Có vị Bà-la-môn,    Thông đạt các chú thuật,    Hướng tầm vô sở hữu,    Hướng phía Nam bước tới.     977. Trong nước Át-xa-ka,    Gần xứ A-la-ka,    Vị ấy sống trên bờ,    Sông Gô-đa-và-rà,    Nuôi sống bằng trái cây,    Bằng

Page 2 of 2
1 2