Kinh Tiểu Bộ tập IV

10. Phẩm Litta

101. CHUYỆN HƠN MỘT TRĂM KẺ NGU (Tiền thân Parosata) Trăm kẻ ngu tụ hội…, Trăm kẻ ngu tụ hội.Thiền tư một trăm năm,Không bằng một người tríHiểu nghĩa lời Phật dạy. Tiền thân này, về câu chuyện, về giải thích và nhận diện Tiền thân đều giống như Tiền thân Parasahassa (số 99), chỉ

11. Phẩm Parosata

12. Phẩm Hamsa

111. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA CON LỪA (Tiền thân Gadrabha-Panha) Ngươi nghĩ mình là ngỗng…, Chuyện câu hỏi của con lừa sẽ được nói đến trong Tiền thân Ummagga số 546 -ooOoo- 112. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA HOÀNG HẬU BẤT TỬ (Tiền thân Amaràdevi-Panha) Các thứ bánh và cháo…, Chuyện câu hỏi của hoàng hậu

Page 2 of 2
1 2