Kinh tạng Nikaya

Kinh Phật Thuyết Như Vậy – Chương 4. Bốn Pháp

Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: Này các Tỷ-kheo, Ta là Bà-la-môn, người được đến yêu cầu, tay luôn luôn thanh tịnh, mang thân cuối cùng, vô thượng y sĩ chữa trị, y sĩ giải phẫu.

Kinh Tập – Chương 1. Phẩm Rắn Uragavagga

(I) Kinh Rắn (Sn 1)    1. Ai nhiếp phục phẫn nộ    Đang được dấy khởi lên,    Như dùng chất linh dược,    Ngăn độc rắn lan rộng    Tỷ-kheo ấy từ bỏ,    Bờ này và bờ kia,    Như loài rắn thoát bỏ    Da rắn cũ già xưa.     2. Ái cắt đứt tham dục,    Không còn chút

Kinh Tập – Chương 2. Tiểu Phẩm

(I) Kinh Châu Báu (Ratana Sutta) (Sn 39)    222. Phàm ở tại đời này,    Có sanh linh tụ hội,    Hoặc trên cõi đất này,    Hoặc chính giữa hư không    Mong rằng mọi sanh linh,    Được đẹp ý vui lòng,    Vậy, hãy nên cẩn thận,    Lắng nghe lời dạy này.     223. Do vậy các sanh

Kinh Tập – Chương 3. Đại Phẩm

(I) Kinh Xuất Gia (Sn 72) Ananda    405. Xuất gia, tôi tán thán,    Như Pháp nhãn xuất gia,    Sau khi Ngài quán sát,    Chấp thuận hạnh xuất gia.     406.Trói buộc, sống gia đình,    Tụ hội mọi bụi đời,    Phóng khoáng, đời xuất gia,    Thấy vậy nên xuất gia.     407. Sau khi Ngài xuất

Kinh Tập – Chương 4. Phẩm Tám

(I) Kinh về Dục (Sn 151)    766. Ai ao ước được dục,    Nếu dục được thành tựu,    Chắc tâm ý hoan hỷ,    Được điều con người muốn.     767. Nếu người có dục ấy,    Ước muốn được sanh khởi,    Các dục ấy bị diệt,    Bị khổ như tên đâm.     768. Ai tránh né các

Kinh Tập – Chương 5. Phẩm Con Đường Đến Bờ Bên Kia

(I) Bài kệ mở đầu (Sn 190)    976. Từ thành phố đẹp đẽ,    Của các Kô-xa-la,    Có vị Bà-la-môn,    Thông đạt các chú thuật,    Hướng tầm vô sở hữu,    Hướng phía Nam bước tới.     977. Trong nước Át-xa-ka,    Gần xứ A-la-ka,    Vị ấy sống trên bờ,    Sông Gô-đa-và-rà,    Nuôi sống bằng trái cây,    Bằng

Chuyện Thiên Cung – Phẩm I. Lâu đài nữ giới

Chuyện thứ nhất – Lâu Đài Có Sàng Tọa (Pìtha-Vimàna): Một thời đức Thế Tôn trú tại Sàvatthi (Xá-vệ), ở Jetavana (Kỳ Viên) trong tinh xá ông Anàthapindika (Cấp Cô Độc). Sau khi vua Pasenadi (Ba-tư-nặc),

Chuyện Thiên Cung – Phẩm II. Cittalatà

Chuyện thứ nhất – Lâu Đài Của Nữ Tỳ (Dàsi-Vimàra): Trong khi đức Thế Tôn trú tại Kỳ Viên, một đệ tử tại gia ở Sàvatthi đến tinh xá về buổi chiều cùng nhiều cư sĩ khác và nghe pháp. Khi hội chúng đã đứng lên, vị ấy đến gần đức Thế Tôn và thưa..

Chuyện Thiên Cung – Phẩm III. Pàricchattaka

Chuyện thứ nhất – Lâu Đài Huy Hoàng (Ulàra-Vimàna)

Bấy giờ, bậc Đạo Sư trú tại Ràjagaha, ở Trúc Lâm. Thời ấy ở Ràjagaha trong một gia đình thường cúng dường Tôn giả Mahà-Moggallàna

Chuyện Thiên Cung – Phẩm IV. Đỏ sẫm

Chuyện thứ nhất – Lâu Đài Đỏ Sẫm (Manjetthaka-Vimàna): Bấy giờ, đức Thế Tôn đang trú tại Sàvatthi, trong Kỳ Viên. Lúc Ngài đang được cúng dường thực phẩm theo cách được miêu tả trong Lâu đài trước…

Page 2 of 36
1 2 3 4 36