Suối đạo thi phẩm – Phần IV: Hoài niệm

Con nguyện hiện thường kiếp nữ thân,
Bởi bao phụ nữ khổ trong trần.
Tiện bề thân thiện con dìu dắt,
Dầu phải cực lòng lớt phụ nhân.

MƠ GIẢI THOÁT
Muốn phủi tóc xanh giủ bụi hông
Cổi phăng danh lợi thả dòng sông
Nhờ đèn giáo hoá soi thông trí
Mượn nước dương chi gội sạch lòng
Bát đất Y vàng mùi giải thoát
Am tranh lều lá cảnh thong dong
Trên đường học đạo châu du khắp
Tế độ nhơn quần góp chút công.
*
Niết Bàn tại thế thật vui thay
Phước lớn căn sâu mới gặp rày
Tự tại thung dung trường đạo đức
Tiêu diêu khoái lác chốn am mây
Nhờ đèn trí tuệ trừ cơn vọng
Có nước cam lồ thức giấc say
Cương quyết lòng ta mau cắt ái
Đăng khoa cho kịp hội thi này.

*

BỒ ĐỀ
Khi Hoàng tử lìa ngôi quí báu
Bước vân du tầm đạo chơn như
Sáu năm khổ hạnh thừa dư
Đạo mầu chưa tỏ, lòng từ chẳng vơi
Gốc cổ thọ lặng ngồi niệm tưởng
Anh huyền đăng toả xuống minh quang
Ngưng thần, nhập định, tham thoàn
Bồ Đề phủ nhánh che tàn giác chơn
Đạo Chánh giác hoằng dương từ đó
Gốc từ bi nẩy nở ra đây
Cửa thiền rộng mở am mây
Sân thiền đứng vững gốc cây linh huyền
An kiếp trước nhơn duyên sẵn có
Nên kiếp này hội ngộ phải không?
Hột lành đã khéo ương trồng
Tiền căn, hậu quả, cân đồng dễ chinh
Pháp Bồ Tát xương minh hoằng hoá
Đạo Như Lai cao cả diệu thâm
Cội lành, bóng mát, lá râm
Truyền căn chánh giác, roi mầm huệ chân
Gốc Chánh giác trước sân Tịnh Xá
Tiết Trung thu lễ hạ cung nghinh
Sư Ni thiện tín kiền thành
Cầu nguồn tịnh thuỷ nước lành tưới chan
Gốc Chánh giác xây tàn đâm nhánh
Thân Bồ Đề tuỳ cảnh hoá duyên
Giới lành, hạnh quý ban truyền
Chuyển nền khổ hải ra nền Lạc Bang
Gốc Chánh giác xây tàn đâm nhánh
Tâm Bồ Đề tuỳ cảnh hoá duyên
Định thiền, quán tưởng tinh chuyên
Chuyển nền Đông độ ra nền Tây Phang
Gốc Chánh giác xây tàn đâm nhánh
Trí Bồ Đề tuỳ cảnh hoá duyên
Tuệ thông, lý đạt siêu huyền
Chuyển nền trần thế ra nền Già lam
Gốc chánh giác trước sân Tịnh xá
Cầu pháp thiêng nhành lá sum xuê
Khai minh, phát tuệ, phá mê
Đỡ nâng bá tánh, chở che muôn loài.

*

LÒNG BIỂN BAO LA
Hai mươi năm về trước,
Thưở phát nguyện xuất gia.
Đường tu hằng mong ước,
Bốn biển hiệp chung nhà.
Duyên lành còn kém thiếu,
Dịp tốt cũng chưa hề.
Lẽ loi cành dương liễu,
Trơ trọi nhánh Bồ Đề.
An cơm phải có canh,
Tu hành cần có bạn.
Tâm thành nguyện chứa chan.
Nhơn sẵn duyên không sẵn.
Ngàn năm muôn một thuở,
Một vườn đủ sắc bông.
Một dòng gồm Nam Bắc,
Một biển hiệp muôn sông.
Lòng ai như biển rộng,
Lòng ai tợ sông dài.
Sông dài hoà biển rộng,
Lưu chuyển khắp trần ai.
Nguyện biến thành giọt nước,
Chảy từ rạch về sông.
Nương ngọn triều xuôi ngược,
Ra biển cả đại đồng.
Nguyền biến thành giọt nước,
Nguyền biến thành dòng sông.
Làm ngọn triều xuôi ngược,
Hoà biển cả mênh mông.
Lòng biển thể bao la,
Đục trong chẳng nệ hà.
Xoá mờ ranh bỉ thử,
Dầu nối ngọn phong ba.
Một cùng tất cả giống,
Biển nước cũng như nhau.
Vô lượng tâm mở rộng,
Niết Bàn có khác đâu.
Không ta đâu nệ tướng,
Có chúng phải hoà mình.
Niệm trần chi bận vướng,
Cầu Phật hiển oai linh.

*

ƯU TƯ
Chẳng biết trên kia phạm tội gì?
Xuống trần đày đoạ kiếp lưu ly
Tài hèn, đức kém lo nhiều nỗi
Gánh nặng đường dài ngại lắm khi
Nợ cũ chừng nào là mãn hạn?
Quê xưa bao thuở được hồi qui
Trên kia dường có người trông đợi
Bức rức lòng này khổ xiết chi

*

QUYỆN TƠ LÒNG
Em quyết ra đi thoát nghiệp trần
Đời em, em muốn vượt thường nhân
Em làm tu sĩ, làm tu sĩ
Em giữ quy điều sống độc thân
Thầy em Sư Nữ cũng như em
Cũng thịt xương và cũng trái tim
Ap ủ tình người thương vạn loại
Lâng lâng thoát tục sống êm đềm
Chùa em tuy dựng giữa thành đô
Những chẳng huy hoàng chẳng điểm tô
Bóng cả tàng xanh che mái nhỏ
Sớm chiều rộn rả tiếng “Nam Mô”
Thầy luyện cho em thuật giảng kinh
Soi đèn trí tuệ phá vô minh
Đạo truyền cương kỷ gia đình thạnh
Đức phục nhân tâm xã hội bình
Em lại thêm nghề dạy trẻ thơ
Tuổi xanh như giấy trắng nguyên tờ
Lăm le chiếm ngự hành tinh mới
Anh sáng tình thương cắm ngọn cờ
Thỉnh thoảng theo Thầy bước viễn phương
Nhiều nghe rộng hiểu học trăm đường
Dò lần quyển sách không gian ấy
Cảnh vật người em lật mỗi trương
Em quý yêu hoài xứ Việt Nam
Địa linh nhơn kiệt dễ đâu phàm
Chống xe châu chấu từng đua sức
Đệ nhất anh hùng tại thế gian
Điều em mong ước suốt ngày đêm
Tất cả cùng em hiệp bổn nguyền
Tay bắt cầu thương qua biển khổ
Lưỡi khêu đèn huệ vẹt màn đêm
Hỡi anh! Hỡi chị! Cõi dinh hoàn
Chớ nhập mê hồn trận ác gian
Quỷ sứ trá hình mời cháo ú
Ma vương biến tướng hiện đồng vàng
Bị hớp hồn rồi kể chết luôn
Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ quê hương
Bỏ em gái nhỏ đang trìu mến
Đoái trận mê hồn giọt giọt tuông

*

NHÌN THẾ CUỘC
Nhìn thế cuộc đầy lòng bi thảm
Một hiền nhân chẳng quản khó khăn
Xông pha nào kể gian truân
Tìm phương thoát khổ, thi ân cứu đời
Đường tu chứng mòn hơn kiệt sức
Cõi đạo tràng đúng mức thành công
Trang nghiêm nền tịnh cửa không
Cảnh thanh biệt lập, bụi hồng cách phân
Kiếp phù thế, ấy phần thống khổ
Chốn tinh đàng, nầy chỗ vãng sanh
Những ai vừa phát nguyện lành
Cầu sanh là sẽ được sanh cõi này
Người thi tuyển tròn đầy trí lực
Đủ thiện căn phước đức nhơn duyên
Nhập thai vào giữa hoa sen
Là vào giáo hội vượt lên biển trần
Nơi lạc cảnh mỗi lần gió thổi
Điệu nhạc mầu nhẹ trổi du dương
Người nghe xao xuyến lạ thường
Bâng khuâng như nhớ con đường làm Tăng
Là khi đấng Toàn Năng thuyết pháp
Giọng oai hùng gió táp mưa sa
Lúc êm ái, lúc dịu hoà
Lý mầu nghe rõ, thấy ra nẻo về
Nghe rồi nhớ không hề xao lãng
Đem Pháp lành đi giảng khắp nơi
Ay là gôm lấy hoa rơi
Đựng trong y cắt tặng người phương xa
Chim nhiều thứ thường ca thánh thót
Giọng bổng trầm tiếng hót véo von
Trần tâm mài giũa lần mòn
Ước ao giải nợ, vo tròn phước duyên
Là những tiếng diệu huyền kinh kệ
Giọng thanh tao tựa thể oanh vàng
Nghiã mầu lý nhiệm tiềm tàng
Tai nghe, trí hiểu, lòng càng mộ tu.
Giờ thiền định êm ru lẳng lặng
Cõi Tinh đàng thanh vắng sạch trong
Chẳng còn ngũ trược nhiễm mong
Lâng lâng giải thoát, không không nhẹ nhàng.
Ơ Phật cảnh dễ dàng tu luyện
Nhờ sức linh Phật nguyện rộng xa
Hằng nghe Phật lý giảng ra
Ai ai rồi cũng dần dà thành công
Trí tuệ đắc thần thông cao cả
Từ bi tròn đạo quả chánh chân
Tách ra dạy đạo riêng phần
Du phương bổ xứ giáo dân độ đời
Lòng mộ pháp, gặp thời chánh pháp
Kẻ hữu duyên xứng hạp cơ duyên
Dễ đâu gặp Bát Nhã thuyền
Dễ đâu gặp ánh siêu huyền Minh Quang
Được hạnh phúc vào hàng Tăng chúng
Thọ chơn truyền tu đúng pháp môn
Y vàng, thân mặc luôn luôn
Bát vàng, tay giữ in khuôn Phật dòng
Ngày để bước vào trong cửa Phật
Ngày khinh thân chết mất kiếp đời
Tục danh sổ thế đã bôi
Pháp danh thọ ký trên ngôi bảo toà
Đời lưu chuyển sang qua kiếp khác
Kiếp vãng sanh Cực Lạc Tây phương
Nơi đây mới thật quê hương
Đời đời kiếp kiếp nguyện nương tu hành
Dầu lâm cuộc tử sanh đổi kiếp
Vẹn bổn nguyền thiện nghiệp tự chiêu
Tâm thần thanh thoát tiêu diêu
Nương về cảnh Phật, hướng theo chơn Ngài
Kiếp hiện tại ơn này lãnh thọ
Kiếp vị lai nghĩa nọ đền bồi
Nguyện con tu chứng quả rồi
Độ trong sanh chúng về ngôi Phật Đà

*

TÔI YÊU PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Tôi yêu Phật giáo Việt Nam
Là vì Phật giáo không làm hại ai
Trên đường du nhập xa dài
Không khai đường máu mà khai tâm lành
Hai mươi thế kỷ chơn thành
Đã cùng dân tộc nhục, vinh, thăng trầm.
*
Tôi yêu Phật giáo Việt Nam
Là vì Phật giáo nghèo nàn đáng yêu
Bắt nguồn thanh khiết cao siêu
Chảy ra dòng nước trong veo tuyệt kỳ
Cuộc đời không thiếu thứ chi
Thiếu nghèo Thái Tử ra đi tầm nghèo
Nối dòng Thích tử Tỳ kheo
Đạo truyền giác ngộ hạnh theo thanh bần.
*
Tôi yêu Phật giáo Việt Nam
Là vì Phật giáo tai nàn liên miên
Chủ nhân một thửa lương điền
Đất nhà bị cướp, lộc nhà bị thâu
Cháu con nô lệ hèn lâu
Bị người đày đoạ cất đầu chẳng lên
Từ bi khí cụ yếu mềm
Đối đầu độc thủ bạo quyền võ trang.
*
Tôi yêu Phật giáo Việt Nam
Là vì Phật giáo nhiều hàng Cao Tăng
Nguy thời dựng nước cứu dân
An thời giũ áo am vân tu trì
Tuỳ duyên bất biến quyền nghi
Lực hùng giải ách, từ bi cứu nàn.
*
Tôi yêu Phật giáo Việt Nam
Là vì Phật giáo nhiều hàng Hiền Tăng
Trước Ngài Quảng Đức thiêu thân
Quảng hương, Thiện Mỹ vân vân nối nguyền
Kế chư Thượng Toạ hiện tiền
Nắm xe chuyển pháp cầm quyền hoá dân
Hy sinh vì chúng trồng “nhân”
“Qủa” thành Bồ Tát xuất thân cõi phàm.
*
Tôi yêu Phật giáo Việt Nam
Là vì thống nhất một nguồn hai Tông
Sáu ba pháp nạn gánh gồng
Cảm thông hoàn cảnh đồng lòng đấu tranh
Nâu, vàng, Nam – Bắc màu xinh
Hoa đơm đoàn kết trăng in thệ nguyền
Hoàn cầu mở một kỷ nguyên
“Hai Tông” thống nhất tại miền Việt Nam.

*

CẦU NGUYỆN HOÀ BÌNH
Đời gặp thuở can qua chinh chiến
Sống những ngày nguy biến kinh tâm
Kéo dài thê thảm nhiều năm
Đầy trời sát khí cõi âm hiện hình!
Kẻ thác đi hồn linh tức tưởi
Người sống còn rủ rượi sầu thương
Kể đâu hết khúc đoạn trường
Bàn tay ác liệt vô thường gây nên
Thử xét lại căn nguyên giặc giã
Bởi loài người mất cả lòng nhơn
Thế thì đạo đức hết trơn
Mất sao mất cả chữ NHƠN là người!
Đời như thế, mất đời có phải?
Chữ ĐỜI là mãi mãi đời đời
Nhơn từ ấy đạo bền dài
Vĩnh miên trường cữu đạo đây là đời
Đời không đạo nên đời loạn khổ
Đạo ở đời thật chỗ yên vui
Dài dòng chẳng nói xa xuôi
Tiến lên đạo chánh dẹp lui đường tà
Cầu học đạo ấy là cầu nguyện
Cầu sao cho phổ biến chúng sanh
Thế gian tất cả hiền lành
Tức thì thế giới hoà bình tự nhiên
Một lẽ nữa căn nguyên giặc giã
Bởi đời người tham chạ giựt giành
Miếng ăn lẽ sống cho mình
Mà bao kẻ khác điêu linh khốn nàn
Đạo cứu thế muôn ngàn điều luật
Đây hai điều phương thuật cứu tinh
Không trộm cướp, không sát sanh
Ay là hai đấng thần linh hộ trì
“Nhơn bất sát” không khi nào giết
“Sát bất nhơn” mất biệt tiếng người
Bao nhiêu loài vật trên đời
Cũng thời mạng sống, cũng thời mang thân
Cũng đau đớn chịu phần sanh tử
Nỡ lòng nào bày sự giết ăn!
Oái ăm bạc ác vô ngần
Giết thân kẻ khác nuôi thân của mình
Tâm đã chẳng động tình bi thiết
Mất thiện lương lịm chết cõi lòng
Quen tay giết được đèo bông
Mạng người đồng loại, cũng không ngại ngùng
Càng tập nhiễm ăn dùng huyết nhục
Tánh tình người lắm lúc đổi thay
Thấm vào cơ thể lâu ngày
Hoà chung chất máu các loài thú muông
Đời hăng hái say cuồng chém giết
Bởi nung bầu nhiệt huyết bùng sôi!
Hồn oan chết thảm không nguôi
Thù xưa vương vấn giục xui giặc loàn
Nay bằng muốn giải oan dứt nghiệp
Phép tu trì cần kiếp ban hành
Mỗi người phải cữ sát sanh
Xót thương loài vật lòng lành ăn chay
Theo luật sống chẳng ai được giết
Không sanh người sao diệt mạng người?
Lập nên luật sống ở đời
Bảo tồn mạng sống các loài nhỏ nhen
Nếu con kiến có quyền được sống
Thì loài người luật rộng biết bao
Tự do sống mãi bền lâu
Miễn đừng đoản mạng giảm thâu tuổi dài
An để sống mỗi ngày đơn giản
Mễ cốc đều có sẵn khắp nơi
Cấy cày trồng tỉa đua bơi
Ay là phận sự của người cư gia
Bậc giải thoát lìa xa nghề nghiệp
Được nhẹ mình độ tiếp chúng sanh
Hạnh tu khất sĩ lữ hành
Mỗi ngày khất thực trì bình giáo khuyên
Mượn pháp ấy làm duyên tế độ
Cho thế trần được chỗ gieo nhơn
Tập lần bố thí ra ơn
Lòng tham dứt bỏ, đạo chơn hầu gần
Đã bố thí một lần cả thảy
Lộc của mình để lại cho đời
Ra đi chẳng dính trong người
Mảy may danh lợi tăm hơi của tiền
Rồi xin lại luân phiên mỗi bữa
Một bát cơm đủ chứa dạ dày
Chẳng dư cất để nhiều ngày
Không hay phung phí tốn xài chi chi
Người bố thí sau khi mình thí
Nên kẻ đời gắng chí học theo
Lòng tham làm giặc hiểm nghèo
Hạnh tu bố thí gương treo sữa đời
Pháp khất thực dạy người bố thí
Cùng dạy mình chơn lý không tham
Bao giờ dứt tánh mê ham
Muôn ngàn phận sự việc làm đều xong
Bằng trái lại nếu không huấn tập
Bước ra đời tạo lập thân danh
Ô hô sự nghiệp tan tành
Lại thêm báo hại chúng sanh khổ sầu
Trong đời phải cần tu hai pháp:
An chay và vui hạp đi xin
Luật nghiêm giới cấm giữ gìn
Muôn người hoà hiệp như in một người
Ay phương pháp lập đời đạo đức
Dẫn loài người đến mức yên vui
Không còn loạn khổ chia phui
U ê tang tóc ngậm ngùi đau thương!
Cùng hiệp trí tìm phương cầu nguyện
Cầu xin cho xuất hiện triết nhân
Đảm đang phận sự độ trần
Cao xuê ngôi vị đáng phần Thế Tôn.

*

CỜ PHẬT GIÁO
Cờ Phật giáo nêu cao thanh bạch
Xanh, vàng, đỏ trắng, gạch, biểu dương
Sau chót còn thêm một đường
Năm sắc hiệp lại hiện trương sáu màu
Sáu màu ấy bởi đâu mà có
Do theo Xinh tỏ rõ còn ghi
Tiền kiếp Thích Ca Mâu Ni
Hồi còn Bồ Tát đương khi thực hành
Ba la mật tâm thành đại thí
Là hào quang rất quý của Ngài
Sáu màu kế tiếp sau đây
Sắc xanh móc mắt cho rày bàng môn
Sắc vàng ấy kính tôn lóc thịt
Móc gan ra do tự tay Ngài
Thuốc hoà cứu mẹ rất hay
Do loài rắn độc trể chầy đặng đâu
Lòng hiếu thảo ai tày dám sánh
Đức đại bi hình ảnh còn đây
Sắc trắng bạch tượng cho rày
Nên cha hành phạt đày Ngài tha phương
Cùng con – vợ lên đườngxa lánh
Vào non xanh tuyết lãnh tu hành
Vợ thời hái trái non xanh
Còn Ngài bao quản nhọc nhằn khổ thân
Sắc gạch giống màu chơn chim phụng
Thịt cho chàng sử dụng đập ăn
Vì lòng cứu sống mẫu thân
Đành cam bỏ mạng nghĩa nhân trọn gìn
Màu dợn sóng hiệp toàn sáng rõ
Bởi xưa lìa kiếp thỏ cũng vì
Thấy người đói khó lâm nguy
Bố thí xác thịt cũng vì bàng môn
Đức Đế Thích lắm cơn khuyến dụ
Ba la mật trọn đủ hầu Ngài
Thợ rèn kẻ khó cả hai
Do Ngài Đế Thích đại tài hiện ra
Trong tam giới đều hoà ca tụng
Khắp năm châu cung phụng kính thờ
Quốc tế nhìn nhận lá cờ
Tung hô Phật giáo đến giờ sùng hưng.

*

GIÓ NGHIỆP
Lạ này ai gởi bức thư rơi
Thoá mạ nhà tu nói nặng lời
Thổn thức Bồ Đề mưa ướt át
Nhẩn ngơ Bát Nhã gió tơi bời
Tặng nhau chẳng tặng hoa thơm đẹp
Cho chúng đành cho trái thúi hôi
Nghiệp quả xưa gieo nay phải hái
Hay là tốt bụng thử lòng chơi!

*

HOÀI NIỆM
Ngùi tưởng lại buổi đầu tiên gặp đạo,
Thầy dịu hiền trong nếp áo Cà Sa.
Tin Bà đau, Thầy thăm viếng tận nhà,
Tay cầm gậy, vai mang bình bát gáo.
Thầy khổ hạnh đâu mền làm tấm áo,
Nhuộm màu nâu cho sắc Đạo thanh bần.
Mỗi ngày qua khất thực tạm nuôi thân,
Chùa Linh Bửu, Thầy nương chân độ chúng.
Thầy nghiêm nghị, đôi mắt thần trông xuống.
Giảng Đạo mầu, như phúng nước cành dương.
Tuổi hoa niên, mà hùng lực phi thường,
Tướng rỡ rỡ, như Pháp Vương hiện thế.
Con giác ngộ, bước ra quỳ đảnh lễ,
“Bạch Đức Thầy, con quyết chí xuất gia.”
Nối nguyện Thầy, con dạo bước Ta Bà,
Giong xe Pháp, đưa người qua lạc quốc.
Thầy cảm động, ngẩn nhìn ban huệ phước,
“Người căn xưa, duyên trước vốn sâu dày.”
Nối nguyện lành chuyển kiếp độ trần say,
Soi đuốc tuệ sáng tương lai nữ giới.
Tìm bạn tốt vây đoàn thành giáo hội,
Tám năm trường nương dưới cội từ bi.
Tám năm trường nhuần ân huệ xiết chi,
Rồi một chuyến Thầy đi không trở lại.
Con cơ cực một đoàn toàn trẻ dại,
Mười năm dư mòn mõi đợi Thầy về.
Mười năm dư tai biến luống ê chề,
Vẫn một nguyện trọn bề lo báo đáp.
Thân yếu đuối chí kiên cường hoằng Pháp,
Ơn Thầy ban, Đạo bủa khắp xa gần.
Ơn Thầy ban, con đoàn kết quây quần,
Chuyển sức mọn hoá oai thần độ chúng.
Noi chí cả lúc Thầy còn hoạt động,
Gắng việc làm khi vắng bóng cha lành.
Dân tộc còn điêu đứng nạn phân tranh,
Đạo Pháp phải thi hành phương cứu độ.
Sức dầu yếu, mong tát vơi biển khổ,
Tay dầu mềm, toan phá đổ non sâu.
Nức tiếng lành, Đạo thạnh khắp đâu dâu,
Rạng danh Đấng buổi đầu khai Pháp giáo.

*

CÀNH HOA VÔ UÝ
Cầu có nguyện nguyện cầu mới đúng
Thầy đau nhằm bịnh chứng nguy nan
Trò thương vây bọc hàng hàng
Lòng đau lệ đổ cầu an cho Thầy
Nầy quý vị nghe đây khẩn thiết
Pháp tu hành quán triệt nguyên nhân
Thân dầu có bịnh hành thân
Mà tâm không bịnh tinh thần không đau
Pháp vô uý không nao sống chết
Chết không lo dứt hết sầu lo
Ai rằng bịnh khổ nguy cơ
Mình đi thong thả bước vô dưỡng đường
Nghiệp đã gọi khôn phương trốn tránh
Tránh được đâu mà tránh đi đâu
Chi bằng vui lãnh mau mau
Nguyện xin gánh vác khổ đau cho người
Khuyên tất cả ai ai cầu nguyện
Chớ cầu xin những chuyện riêng tư
Nhơn vì nghĩa đệ tình Sư
Phát lòng vô uý nguyện trừ nhát gan
Dầu nguy hiểm gian nan sá kể
Bước du phương chẳng nệ đường xa
Với ai cũng hiệp cũng hoà
Với ai cũng kết liên toà hoằng dương
Dầu hoàn cảnh bi thương thế mấy
Chuyển sức thần thắng bại cầm tay
Khó khăn lãnh thế ai ai
Vốn không “có khó” trong tay “người hùng”
Như chiến sĩ kiên trung anh dũng
Trọng chiến công lẽ sống kinh thường
Đời còn áp bức nhiễu nhương
Là còn phơi trải can trường đấu tranh
Nhà tu sĩ tầm thanh cứu khổ
Đức hy sinh mức độ khinh thân
Biển còn một khách trầm luân
Là còn lặn lội gian truân cứu nàn
Nguyện tinh tấn thi gan đại sĩ
Hái cành hoa vô uý dâng lên
Cầu Thầy căn bịnh giảm thuyên
Tai qua nạn khỏi bình yên phục hồi

*

CẢM HOÀI
Trí sáng ngày xưa tợ nguyệt thu,
Không hề vơ vẩn áng mây mù
Nhớ dai, thuộc lão thông minh chứ
Học ít, biết nhiều dĩnh ngộ ru
Gấm trải hàng hàng, môi nhả ngọc
Hoa thêu tấm tẩm, miệng phun châu
Tự do biến hoá ngàn phương tiện
Như nắm trong tay phép nhiệm mầu
*
Trí sáng ngày nay tợ nguyệt lu!
Chòm mây phiền não kéo giăng mù
Lúc quên, lúc nhớ lôi thôi bấy,
Khi tỏ, khi mờ lẩn thẩn ru
Bút cạn nguồn văn mi động ngọc
Lòng khô suối cảm mắt tràn châu
Chắp tay nguyện khấn mười phương Phật
Chỉ cách cho con thuộc phép mầu!

*

CẢM HOÀI (2)
Mười hai năm chẵn cách song thân
Dõi bước vân du nhẹ thoát trần
Chẳng một lời thăm cùng buổi viếng
Mà bao tháng lựa với năm lần
Dãi dầu nắng táp thân bồ liễu
Lạnh lẽo sương chan gốc tử phần
Lối cũ đoái nhìn ngơ ngẩn lối
Mười hai năm chẵn cách song thân
*
Mười hai năm chẵn cách song thân
Luống chạnh đòi phen nghĩa mộ phần
Hai nẻo tuy xa chừng vĩnh biệt
Cả nhà như hiệp dẫu tương phân
Mẹ cha tận tuỵ đêm thâm gác
Em cháu sum vầy sáng chật sân
Chớp mắt hiện về trong chớp mắt
Mười hai năm chẵn cách song thân
*
Mười hai năm chẵn cách song thân
Am lạnh xin cam chịu lỗi phần
Thời cuộc chia phui đường viễn xứ
Nhơn duyên gặp gỡ Đạo siêu trần
Cầm dao cắt tóc không tin nhắn
Cất bước lìa đời chẳng tiếng phân
Nẻo thẳng Tây qui vừa ngoảnh lại
Mười hai năm chẵn cách song thân
*
Mười hai năm chẵn cách song thân
Ngậm nhớ ngùi thương cội tử phần
Mái tóc hôm nay chừng điểm tuyết
Vóc hình buổi ấy chửa gầy xuân
Mày cau lắm lúc da thêm nhíu
Lệ đổ nhiều phen mắt kém thần
Gặp mặt khỏi đâu cơn thổn thức
Mười hai năm chẵn cách song thân
*
Mười hai năm chẵn cách song thân
Đọc bức tâm thư tủi hiếu phần
Mặc trẻ muốn tu cần trọn đạo
Miễn con đừng bạc đến vong ân
Không nhìn cha mẹ như lời cắt
Dễ khiến thung huyên dạ tợ dần
Suối lệ dòng thu tuôn cuộn cuộn
Mười hai năm chẵn cách song thân
*
Mười hai năm chẵn cách song thân
Gởi bức hồi thư đẫm giọt ngân
Xuống tóc không thưa đành lỗi đạo
Thương tình rộng xét ngưỡng nhờ ân
Lời ai bịa lắm tình oan khúc
Tội trẻ dồn thêm gánh nặng phần
Nhiều ít vẫn cam bề thất hiếu
Mười hai năm chẵn cách song thân
*
Mười hai năm chẵn cách song thân
Khoác áo Cà sa dạo cõi trần
Đội nón kiền khôn thong thả trí
Mang giày thế giới nhẹ nhàng chân
Đường tinh tấn đạo càng khai mở
Chiếc Pháp luân xa cứ chuyển vần
Thắm thoát thoi đưa vầng nhật nguyệt
Mười hai năm chẵn cách song thân
*
Mười hai năm chẵn cách song thân
Cha mẹ tầm con biết mấy lần
Phú Mỹ trở về trông mỏi mắt
Cần Thơ dọ hỏi bước chồn chân
Bình bồng phận trẻ mù chim cá
Thỏn mỏn lòng già nặng nghĩa ân
Cảnh đấy tình nầy thêm áo não
Mười hai năm chẵn cách song thân
*
Mười hai năm chẵn cách song thân
Một mảnh hoa tiện cậy tỏ trần
Đạo hiếu cưu mang ơn cúc dục
Đường tu phổ độ nghĩa huyên xuân
Mượn câu khánh hạ ghi lời trẻ
Hẹn buổi tàn thu trở dặm phần
Thăm viếng quê nhà cho bỏ lúc
Mười hai năm chẵn cách song thân
*
Mười hai năm chẵn cách song thân
Phát nguyện cần tu độ thế trần
Hồi hướng vô vàn nguồn phước đức
Đáp đền muôn một khối công ân
Đạo cao cố gắng mong tròn quả
Hiếu hạnh cầu xin vớt chút phần
Huệ trạch dồi dào bù điểm khuyết
Mười hai năm chẵn cách song thân

*

CẢM XÚC
Đọc “Cảm Hoài” thêm nặng cảm hoài!
“Mười hai năm chẵn” não nùng thay!
Khung đời, lối cũ mờ non nước
Cửa Phật, chiều tàn nhẹ gió mây
Nét bút tinh hoa thừa lão luyện
Tiếng lòng thanh nhã sạch trần ai
Thơ đề lưu chút niềm tôn kính
Bất giác … buông theo tiếng thở dài!

*

PHẬT ĐẢN
Ngày xưa vào giữa tháng tư
Chúng sanh mừng đức Đại Từ cung nghinh
Ngày nay kỷ niệm Đản Sanh
Thiện nam, tín nữ lòng thành dâng hương
Thông hoà thế giới mười phương
Một lòng hướng thiện, một đường cần tu
Giải oan, quên hận, dứt thù
Thương yêu, cứu trợ, hoà nhu, tươi cười.
Vì đời, đức Phật ra đời
Vớt người mê đắm, cứu người khổ đau
Hy sinh danh lợi sang giàu,
Vẹn nguyền tu niệm, quản bao phong trần
Sáu năm ép xác, gầy thân
Năm năm tầm đạo, bước chân mỏi mòn
Độ sanh bốn chín năm tròn
Thân vàng dầu mỏn, lòng son chẳng dời
Treo gương giải thoát soi đời
Treo gương từ ái, dạy người từ bi
Lợi sanh xả kỷ trường kỳ
Siêu sanh độ thế huyền vi đạo tràng
Tịch nhiên cứu cánh Niết Bàn
Đưa người giác ngộ lên đàng tiêu diêu
Đạo từ quý báu cao siêu
Giúp đời kể xiết bao nhiêu cho cùng
Nhơn ngày khánh Đản lễ chung
Cùng trong Phật tử, cùng đồng pháp môn
Hiệp vầy dưới bóng Từ Tôn
Một lòng thành kính ghi ơn cao dày.

*

CẦU NGUYỆN VU LAN
Đây mùa đại lễ Vu Lan
Là mùa báo hiếu ngục đàng mở ra
Xót vì thất thế mẹ cha
Chúng sanh hiện tại Ta bà lầm than
Mưa tên lửa đạn kinh hoàng
Muôn ngàn tang tóc muôn ngàn thê lương
Lòng từ khơi rộng nguồn thương
Tay cầm gậy tích chân nương sức thần
Miệng trì câu chú lâm râm
Gậy thần dộng xuống cửa hầm mở ra
Ôi thôi kìa mẹ kìa cha
Máu me xối xả xương da khô gầy
Vì đâu nên nỗi nước nầy
Vì đâu cha mẹ đoạ đày tấm thân
Hãy theo con thoát ngục trần
Đuốc le lói trước, chơn lần dò sau
Câu kinh bài kệ nguyện cầu
Hồi chuông gióng giả thành sầu phá tan
Nào ai vì đạo mắc nàn
Và vì đại nghĩa mắc đàng lao lung
Nào ai trò hiếu thầy trung
Pháp mầu Phật độ nghiệp hung quỷ từ
Am nhơn giải phóng hội Vu
Giáo đồ giải phóng ngục tù trần gian
Nam mô Phật độ Vu Lan!
Nam mô Phật độ các hàng nạn nhơn!

*

VU LAN NIỆM
Đường tu giải thoát chứng thần thông
Xót mẹ còn vương khổ luỵ vòng
Bồ tát Mục Liên lòng xúc cảm
Thiết tha nhờ Phật rải ân hồng
Phật Đà dạy sắm lễ Vu Lan
Thỉnh tứ phương Tăng giải thoát nàn
Từ đấy đến nay y cổ lệ
Ngày Rằm tháng Bảy độ vong an
Đây mùa báo hiếu nhớ người xưa
Xét lại mình nay luống thẫn thờ
Hạnh đức công phu còn kém khuyết
Cửu Huyền thất Tổ những mong chờ
Xét nghiệp dò căn luống hận mình
Nổi chìm mấy lượt kiếp lênh đênh
Tay vàng dìu dẫn ban ân lạ
Bến giác hồ quy tỏ Đạo lành
Con nguyện giờ đây trước Phật tiền
Cội Bồ vun quén trổ hoa duyên
Đèn Thiền khêu tỏ loè tia huệ
Hồi hướng công phu độ Cửu Huyền

*

TIẾNG KHÓC MỤC LIÊN
Hỡi quỉ sứ người từ đâu xuất hiện?
Biến Diêm đài ngay cuộc diện trần gian
Rắc thê lương gieo khủng khiếp kinh hoàng
Lửa! Lửa! Lửa! Đầy tang thương máu lửa
Mẹ đói khổ biết lấy gì đỡ bữa
Còn bát cơm, cơm hoá lửa thôi rồi
Ruộng hoang vu, vườn trụi lá khô chồi
Vật cũng đói mà loài người cũng đói
Hỡi quỉ sứ ngươi dữ hơn lang sói
Nanh vuốt kia một chọi một mà thôi
Ngươi phi thân khạc lửa độc từng hồi
Sắt còn cháy huống thân người sá kể
Hỡi quỉ sứ ngươi hung ác thậm tệ
Kẻ nát đầu người cưa xẻ tay chân
Thịt lên cây oán khí vượt mây ngàn
Máu nhuộm đất, hồn oan tràn cỏ nội
Hỡi quỉ sứ lũ người đồng một tội
Rắn rắt lao, mổ vội ruột gan người
Chó sắt xua, táp ngoạm thịt xương rời
Chim sắt lượn, giữa trời phun độc khí
Hỡi quỉ sứ ai cho ngươi quyền vị
Đem sài lang ngự trị cõi nhân loài
Rủ Ngưu Đầu, Mã Diện lũ chân tay
Xúm đầy đoạ kiếp con người khốn đốn
Hỡi quỉ sứ ngươi nghe chăng tiếng vọng
Từ âm ty rùng rợn những thôi dài
Của trẻ thơ kêu khóc phận lạc loài
Của phụ nữ oán than đời bạc hạnh
Của bô lão tỉ tê tràn thảm cảnh
Của phế nhân nguyền rủa hận ngày xanh
Của thương binh rên rỉ vết thương hành
Của goá phụ nỉ non tình goá bụa
Hỡi quỉ sứ trái tim người bằng nhựa
Mới dững dưng tăng bổ cuộc hành trình
Nhìn nạn nhân mà đởm khiếp hồn kinh
Đoái từ mẫu động tâm tình lụy đổ
Ta phải bạch việc này lên Phật Tổ
Đạo từ bi cứu độ cõi tai nàn
Thập phương Tăng vầy thắng hội Vu Lan
Trước cứu mẹ, sau phá tan địa ngục

*

TRI ÂM
Trăng vằng vặc đêm thu gió lộng
Nước lăn tăn sóng động thuyền neo
Bờ sông chân núi đìu hiu
Hơi trầm quyện gió bay theo tiếng đàn
Bá Nha dạo cung thương mấy bực
Tử Kỳ nghe thưởng thức tinh tường
Biết rành ý tại cao sơn
Xoay qua lưu thuỷ giọng đờn biết ngay
Bá Nha phục kỳ tài đặc biệt
Lễ đất trời nghĩa kết đệ huynh
Người trật phẩm, kẻ cùng đinh
Khúc đường tao ngộ, mối tình tri âm
Cùng giao hẹn sang năm tái ngộ
Có ngờ đâu phong võ bất kỳ
Thuyền xưa bến hẹn gìn y
Mà người hẹn ước hồn quy Diêm đài
Khúc thảm thiết tấu ngay mộ bạn
Khóc cố nhân trường hận thiên thu
Trời buồn gió thảm mưa sầu
Chim kêu u uất hồn đâu vọng về
Tử Kỳ hỡi Tử kỳ đâu tá
Nghĩa tri âm cao cả ngàn vàng
Từ đây còn với phiếm đàn
Ngàn thu thôi hết mơ màng cố nhân
Đờn đập nát tình thâm biểu lộ
Vắng Tử Kỳ đờn có ai nghe
Gió xuân bốn mặt bạn bè
Tri âm hồ dễ tỉ tê một người
Mua ruộng đất tương lai tế tự
Rước mẹ cha đoàn tựu dưỡng nuôi
Tử Kỳ nay thật là tôi
Thay niềm hiếu tử suốt đời dưỡng thân.

*

LỖI BƯỚC
Lá rụng ven hồ nhăn mặt nước
Ac trầm gốc núi ủ gương trời
Tiên ban lục tử xin hườn giới
Ngọc lộ kim bàn để dấu rơi
Kim mẫu đau lòng thương kiếp số
Căn hèn phước mỏng nghiệp sâu dày
Chư tiên bạn lữ thầm khuyên nhủ
Tục tử van lơn mãi khẩn nài
Ruột mẹ đoạn lìa con có biết
Nhìn con xuống núi dạ như bào
Tiên phàm hai ngã rày ngăn cách
Hoạ thấy nhau chăng ở kiếp nào
Đông độ con về quê cảnh mẹ
Tây phương mẹ ở nhớ tình con
Ven trời thăm thẳm lòng xa xót
Góc núi đăm đăm mắt mỏi mòn
Danh lợi buộc ràng lôi cuốn mãi
Rảnh đâu con nhớ trở về đây
Một phen quay góc tìm phương ấy
Muôn kiếp sanh thân vắng chốn này
Con hỡi ngây khờ con chẳng rõ
Nhà xưa bỏ luống mải mê chơi
Lân la hang vắng rừng mông quạnh
Nạn khổ chờ hờ khắp mọi nơi
Lạc lối bơ vơ thân đói khát
Quên đường bối rối trí kinh hoàng
Thú rừng lởn vởn ghê lưng mật
Ma quỷ chờn vờn sợ thót gan
Càng sợ, càng ghê, càng tiến bước
Bước nguy bước khổ bước vong thân
Phải chi con biết quay đầu lại
Tánh cũ nhà xưa há mất phần
Điên đảo hoang đường con mất trí
Miên man tán loạn trẻ không hồn
Nhớ đâu mình ở phương nào đến
Kiếp kiếp trầm luân đã hết khôn
Cửa Pháp mở toang thâu kẻ khổ
Thuyền từ xông lướt cứu người mê
Than ôi! Thương khóc ai đeo nghiệp
Đến chốn Tây phương lại trở về

*

SƠ NGỘ
Thầy trò duyên kiếp gẫm cơ mầu
Mới gặp mà như gặp gỡ lâu
Nửa tủi lầm đường nơi cõi tạm
Nửa mừng thức tánh nhớ căn sâu
Hai hàng thương cảm vừa tuôn giọt
Ba lượt cung nghinh vội khấu đầu
Xúc động bồi hồi đây lẫn đó
Nghẹn ngào ai thốt được nên câu?

*

ĐỢI KHÁCH TRẦN
Non bồng ngồi đợi khách trần ai
Thoáng một ngày qua xót một ngày
Chẳng thấy bóng tăm người đã hẹn
Hay là thế cuộc mộng còn say
Say tỉnh, tỉnh say người hỡi người
Biển trần khi muốn lội ra khơi
Rồi bao lượn sóng xô dồn dập
Ta đứng bờ xa ngóng giữa vời
Vời trông chớ biết liệu làm sao
Kẻ biển luân trầm kẻ núi cao
Căn kiếp khi xưa nên gặp gỡ
Há còn mờ mịt giấc chiêm bao
Chiêm bao, vọng kiến mới sanh thân
Có cửa có nhà kiếp thế nhân
Có cả quê hương cùng quyến thuộc
Có dây thúc phược dính bên chân
Chân thiệt tỉnh ra giấc mộng đời
Nào ai có muốn đóng trò chơi
Thủ vai giả tạm trên sân khấu
Tủi cực thân mình thiên hạ coi
Coi xem tuồng hát có bền chăng?
Khi khóc khi cười lắm nhố nhăng
Đến lúc buông màn ôi mệt mỏi
Ích gì công cuộc rộn lăng xăng
Xăng xít người đời chẳng lặng êm
Đổi thay lúc hát lúc đi xem
Thăng trầm thế cuộc là sân khấu
Biến trá vẽ vời lớp áo xiêm
Ao xiêm ví cổi lớp phong trần
Khoác tấm y vàng nhẹ bước chân
Thong thả trở về quê cảnh cũ
Có người mong đợi biết bao lần
Bao lần ai đó thiết tha nguyền
Hỡi đấng siêu nhân cứu trẻ hiền
Tiếp độ con lên đường giải thoát
Đời con sầu tủi đã nhiều phen
Nhiều phen tiếng ấy vẳng bên tai
Xót kẻ trầm luân kiếp lạc loài
Mong gió đưa thuyền về bến cũ
Non bồng ngồi đợi khách trần ai

*

LỜI KHÁCH TRẦN
Lòng con muốn dứt nghiệp trần ai
U uất còn mang hận tháng ngày
Lời hẹn trước kia con tạc dạ
Dám đâu cảm nhiễm chất men say
Men say gợi nhử mặc tình người
Con buộc tâm con chẳng lộng khơi
Giữa chốn phồn hoa con gắng gượng
Cao siêu trí tưởng thoát xa vời
Xa vời con những ước mong sao
Đắc nhập đạo tràng học pháp cao
Tu chứng phần mình rồi độ thế
Cuộc đời hạnh phúc biết là bao
Bao lần con phải kiếp gian truân
Cũng bởi đắn đo chút nghĩa nhân
Yếu dạn non gan không tự chủ
Mà dây nghiệp chướng vướng bên chân
Chân ý nhìn xem rõ cõi đời
Chẳng qua là một cuộc trò chơi
Bi hoan ly hiệp hằng luân chuyển
Mệt sức diễn tuồng nhọc trí coi
Coi thử lòng này có nhiễm chăng
Bận gì với những cảnh nhi nhăng
Đạo tâm con giữ hằng thanh tịnh
Trối mặc tình đời xúm xít xăng
Xăng xít qua rồi đến lặng êm
Những bài học quý để cùng xem
Trí tâm ví được nhiều kinh nghiệm
Thân thể hầu gần áo hoại xiêm
Xiêm y muốn giũ lớp hồng trần
Bỏ huyễn tìm về cõi đạo chân
Dưới gối thường nghe lời giáo hoá
Lòng con mong ước biết bao lần
Lần lựa ngày qua chẳng trọn nguyền
Xót xa những thẹn Đạo trò hiền
Tây phương dạ nhớ buồn vô hạn
Đông độ tình sầu khóc lắm phen
Phen nầy con quyết gác ngoài tai
Những chuyện lợi danh kiếp lạc loài
Giải thoát tìm về quê cảnh cũ
Lòng con muốn dứt nghiệp trần ai

*

TẦM THẦY
Ngày mùng Một tháng Hai năm Ngọ
Ngày Đức Thầy lãnh thọ tai ương
Động lòng trời đất thảm thương
Thiên hôn, địa ám, khác thường mọi khi
Mưa sùi sụt lâm ly như khóc
Gió thét gào e óc như than
Mây giăng như phủ tấm màn
Ba ngày mù mịt mưa chan dầm dề
Người đức hạnh chịu bề thê thảm
Tay sắt đinh va chạm thân vàng
Tấm thân công đức huy hoàng
Tai bay hoạ gởi vương mang cực hình
Lòng thiện tín hãi kinh nhao nhố
Khắp Tăng Ni thống khổ bi thương
Bao năm khai mở đạo trường
Dắt dìu sanh chúng hiền lương tu hành
Nay Thầy phải lâm vành lao lý
Đệ tử đành rơi lụy khoanh tay
Chước chi gỡ nạn cho Thầy
Ngồi yên nhìn mãi cảnh nầy được đâu!
Tám Tăng sĩ nặng bầu nhiệt huyết,
Lòng thương Thầy tha thiết đớn đau
Phát tâm hoà nguyện cùng nhau
Đến nơi chốn ấy mong sao gặp Thầy
Ví được cảnh sum vầy sư đệ
Thấy được Thầy quý thể tồn sanh
Thân con khổ sở cũng đành
Thuỷ chung cho vẹn tấc thành hiếu tâm!
Xuống đến đó hỏi thăm cớ sự
Ai có ngờ nạn dữ tới nơi?
Thầy đâu chẳng thấy tăm hơi
Mà thân con phải vào nơi ngục tù!
Buồn chạnh nghĩ kiếp tu vô tội
Cớ sao còn ràng trói tấm thân?
Nhìn cây kiềng sắt còng chân
Thương Thầy thống khổ ruột dần quặn đau
Ôi! Nguồn lệ dạt dào tuôn dẫy
Khóc Tôn Sư thương bấy chúng sanh!
Ban truyền giáo pháp tu hành
Xót thương trần thế điêu linh khổ nàn
Thầy chẳng quản muôn ngàn đói lạnh
Gắng công tu khổ hạnh miệt mài
Mỗi ngày một bữa ngọ chay
Mỗi năm chăn áo đổi thay một lần
Nay còn phải lột trần thê thảm
Một quần đùi mặc tạm che thân
Đêm thời lạnh thấy xương gân
Ngày thời oi bức như gần ngột hơi
Ngày một vắt cơm xơi với muối
Chịu thấu đâu những buổi khảo tra!
Lòng nào lòng chẳng thiết tha
Tôn Sư như thế, nữa là chúng sanh!
Đường giải thoát tu hành gián đoạn
Ngọn Pháp đăng đà cạn lưng dầu
Mịt mờ còn thấy chi đâu
Rừng đời hang thẳm hố sâu khôn dò
Hết nghĩ xét thương lo viễn vọng
Lại ngặt mình khổ thống tâm can
Thương Thầy gánh chịu hàm oan
Cõi lòng khô héo, lá gan dập bầm
Mười một bữa giam cầm chẳng hỏi
Đến hôm sau lệnh gọi đi làm
Nghe qua biết tính sao kham
Cá nằm trên thớt, phải cam phận liều
Gắng cất bước đi theo đến đó
Người chỉ cho nhổ cỏ tươi xanh
Than rằng: “tôi kẻ tu hành,
Giới điều Phật dạy sát sanh đặng nào!”
Người lại bảo: “không sao điều ấy,
Ta khiến làm tội quấy về ta.
Thôi còn chẳng biết sao a,
Cúi đầu tuân lệnh cho qua trận đòn!
Được một tháng không còn nhổ cỏ,
Lại bắt qua đắp mộ, chôn thây,
Lợp nhà, bửa củi, khiêng cây,
Mương đào, gạch chở, tường xây, nền đầm.
Việc nặng nhọc cam tâm thọ lãnh
Ghê những là thoi đánh nặng tay
Tấm thân Phật tử đoạ đày
Bấm môi mà đếm những ngày đau thương
Còn lắm chuyện chán chường tủi hổ
Sai nhà Tăng đêm đổ đồ dơ
Không đi bị đánh bất ngờ
Cú thoi tới tấp chẳng chờ nói năng
Bộ thịnh nộ hung hăng oai vũ:
“Bỏ tù cho đến rũ xương tàn”
Ac tâm người đã dấy tràn
Nào thương kẻ ngậm hàm oan nín sầu!
Thêm những tiếng nặng đầu nhiếc óc
Giọng cao cầu nhiếc móc khinh khi
Rằng: “Bây ăn học làm chi
Lại theo tà đạo tu gì đi xin?
Mở trí rộng mà tin tao giảng
Tụi bây là một hạng ngu si
Như bây tu lắm quái kỳ
Như tao mới phải tu vì quân vương
Tu thì phải gươm, thương, đấu sức
Tu phải cho đại lực đại hùng
Tu sao nước được hưng sùng
Tu cần tranh đấu tới cùng thành công
Với kẻ ấy khó mong mở miệng
Chỉ im hơi, lặng tiếng, ngơ tai
Làm câm, làm điếc qua ngày
Như người dị chủng lạc loài đến đây
Thân đứng giữa vòng vây thúc thủ
Lớp người trong bao phủ trùng trùng
Rặt ròng những kẻ dữ hung
Cảnh đâu có cảnh lạ lùng lắm thay
Bởi quá lạ, người hay xói móc
Cùng gièm pha, trêu chọc giễu chơi
Cái bia cho chúng nhạo cười
Lặng thinh để mặc tiếng người thị phi
Con chịu cảnh thương bi mòn mỏi
Mà tin Thầy khôn hỏi được ai!
Ngày qua ngày lại qua ngày
Chân mang kiềng sắt gần đầy ba trăng
Một bữa nọ kêu phăng buông thả
Rằng: “Thầy ông tội đã tạo gây
Còn trong bóng tối chưa hay
Điều tra giữ lại nơi đây gạn lừa
Liệu bề thế khó thưa hỏi được
Thôi phải đành cất bước ra về
Mắt nhìn cảnh vật ủ ê
Thương Thầy khốn khổ, dầm dề lụy rơi
Con lạc mẹ chơi vơi nheo nhóc
Tủa bương tìm kêu khóc ngẩn ngơ!
Lạ lùng, dớn dác, thẩn thơ
Mẹ ơi, mẹ hỡi, bây giờ mẹ đâu?
Lệ hầu cạn nguồn sầu chưa cạn
Khổ thân con chẳng tạn mặc Thầy
Khi đi, y bát đủ đầy
Khi về, trơ tấm thân gầy quần manh.
Một lần chót nhìn quanh thảm thiết
Nơi đã ghi dấu vết thương tâm
Chốn nao Thầy bị giam cầm
Thầy ơi có biết con tầm Thầy chăng?
Giọt lệ thảm rơi văng thấm đá
Khí uất xung, ủ cả vòm trời
Đường về thăm thẳm xa khơi
Bước chân ngao ngán rụng rời tứ chi
Nơi chốn cũ nào khi hội lễ
Tình Thầy trò vui vẻ bao nhiêu
Nay nhìn quang cảnh đìu hiu
Vắng sau, quạnh trước chín chìu ruột đau
Lòng nung nấu trông mau sáng tối
Muốn thâu giờ một buổi thành hai
Đêm qua cho chóng đến ngày
Ngày qua ngày ngóng đợi ngày mai Thầy về
Ngày qua lại không hề nghe thấy
Bặt bóng tăm từ ấy nhẫn nay
Ngày vương thống thiết ai hoài
Lần tay tính, bảy tháng dài có dư
Ơi đức cả Tôn Sư thông thấu
Cùng thiên cao địa hậu chứng tri
Con nguyền kiếp kiếp tu trì
Nương về theo bóng từ bi Đức Ngài
Con chờ đợi ngày mai trời sáng
Đức Thầy về khêu rạng pháp đăng
Dẫn đoàn hiệp chúng hoà Tăng
Nhơn sanh độ khắp đồng đăng đạo tràng

*

LẠC MẸ
Ngồi nhìn ngắm giọt mưa lã chã
Tưởng Tôn Sư buồn bả trăm chiều!
Nhớ khi tiếng nói dặt dìu
Chỉ đường thoát khổ, dạy điều tu chân
Nay sao bỗng từ thân vắng bóng
Để các con trông ngóng mỏi mòn
Não nề, oằn oại, héo don,
Ngày qua, ngày lại dập dồn ưu tư!
Ai bủa lưới cơ mưu quá ác
Để chim bầy tản mác đòi nơi
Chúa đàn chim vướng lưới khơi
Chim non kêu thảm khạc rơi máu hồng
Thân mẹ phải vào lồng giam nhốt
Người lưu đi mất hút bóng tăm!
Nhà người hiểm hóc u thâm!
Cánh chim bé bỏng biết tầm nơi nao?
Rồi những buổi mưa dào gió lạnh
Chút tình hoài đêm quạnh kêu sương
Tiếng vang thống phúc đoạn trường
Thiết tha, ai oán, bi thương, não nồng.
Trách bấy kẻ đành lòng gây thảm
Để muôn ngàn tâm khảm thọ thương!
Từ ngày Thầy vướng tai ương
Giọt châu đệ tử bốn phương rơi đều
Thương Thầy đã phí nhiều công khó
Bước lữ hành mưa gió quản đâu
Thầy đi khai mở đạo mầu
Dắt con biển khổ, nguồn sầu vượt qua
Thầy hùng lực độ tha tiếp dẫn
Con ngây khờ lẩn quẩn nương chân:
Đường tu dầu gặp khó khăn
Có Thầy con trẻ muôn phần vững an
Thầy thọ lãnh tai nàn thống khổ
Con cam đành phận số hẩm hiu
Còn ai nâng đỡ dắt dìu
Còn ai chăm chút chắt chiu con bầy
Kể từ buổi dức Thầy xa vắng
Phận các con cay đắng biết bao!
Thế thường nước đục thả câu
Lòng người hơn đáy biển sâu khôn dò
Cũng có kẻ thương lo giúp đỡ
Cũng có người tráo trở éo le
Kết bè, lập đảng, lập phe
Dỗ dành nhiều cách, hăm he đủ điều
Kẻ mềm yếu dễ xiêu tấc dạ
Bỏ đạo tràng sa ngã bước ra
Họ xem như thể ruột rà
Ngọt ngon cám dỗ rước qua phe mình
Kẻ cương quyết đinh ninh tấc dạ
Giữ đạo tràng nong nả cần tu
Họ xem như thể nghịch thù
Kiếm tìm hăm doạ, dễ hầu yên thân!
“Quốc loạn thức trung thần” cổ ngữ
“Gia bần tri hiếu tử” danh ngôn
Đạo tràng mới vắng Sư Tôn
Nẻo tà, nẻo chánh, phái môn phân rành
Lông sư tử hoá thành sâu dữ
Trở hại thân sư tử chết đi
Đời sao có chuyện lạ kỳ?
Người sao có kẻ hiểm nguy lạ thường?
Phần nội cuộc bi thương phận số
Thêm ngoại duyên khủng bố tinh thần
Bảo xây, gió cuộn, mây vần
Ao ào lá rụng, lần lần quả rơi
Bồ đề thọ tơi bời hao hớt
Bồ đề tràng thưa thớt quạnh hiu
Thấy ra hiểm kế đã nhiều
Mặc cho ngọn nước thuỷ triều chảy xuôi
Cam thủ phận thiệt thòi cay đắng
Nhớ lời Thầy ẩn nhẩn hoà nhu
Mặc ai danh lợi bôn xu
Con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần
Đệ huynh phải quay quần đùm bọc
Cảnh tình này khó nhọc chung nhau
Phận mình khốn khổ lo âu
Cần cù lam lũ ngõ hầu phòng xa
Phong trần hiện cháy da phỏng trán
Xúc cảm thành bi thán nỉ non:
“Còn cha gót đỏ như son
Cha vừa xa vắng, gót con chôn bùn.”

*

LÒNG CON
Thầy vương tai biến chốn xa xôi
Con trẻ nghe qua luống rụng rời
Chẳng biết phương nào toan giải khổ
Ruột như tơ cuộn rối tơi bời
Thầy thương sanh chúng khắp trong trần
Lao nhọc khuyên đời chẳng kể thân
Nhưng chúng sanh kia đành đố kỵ
Đang tâm đem oán trả người ân
Thầy luống vì con nhọc với con
Đám con nào khác đám chim non
Yếu mềm chỉ biết thương mình mẹ
Nếu mẹ sa cơ trẻ chết mòn
Ngày ngày xúm xít những xôn xao
Mẹ bị sanh cầm tại chốn nao?
Tháp cánh con mong tìm đến đó
Cho lòng trút vợi nỗi thương đau
Tin dữ đưa sang trẻ mất hồn
Khôn ngăn giọt thảm mạch sầu tuôn
Thầy trò thôi biết bao giờ gặp?
Càng nghĩ càng thêm thảm thiết buồn
Luống trách ai gây mối não phiền
Bỗng không sóng dậy đất bình yên
Nỡ đem nạn chướng tày non núi
Mà chất lên vai kẻ đức hiền
Than ôi! Oan trái tự bao giờ
Vương vấn như tằm buộc lấy tơ
Đợi lúc thời suy cùng vận xấu
Sợi dây tai ách buộc tình cờ
Càng nghĩ đau lòng nghĩ tiếc thương
Công phu gầy dựng mấy năm trường
Một phen tan biến theo dòng nước
Thôi thế còn gì mộng khuếch trương
Chén khổ mình cam uống cạn rồi
Thương người vị khổ thấm mềm môi
Nguyện xoay nghiệp chướng non sầu ngã
Nguyện tá trần hoàn biển khổ vơi
Biển tát cho người vượt bến mê
Tấm thân lao khổ chẳng bao nề
Lập công bồi đức xin cầu nguyện
“Phật độ Thầy con chóng chóng về”

*

LÒNG MẸ
Thuyền giác trương buồm thiếu gió xuôi
Thương vì muôn loại khổ lâu rồi
Vội đem đạo đức bình thiên hạ
Trái cưỡng thời duyên mới rối bời
Trót sanh nam tử ở trong trần
Thời loạn bao đành chước ẩn thân
Nhưng chẳng thể theo đường lối dữ
Thì đem thiện đạo mở nguồn ân
Chút tình sư đệ nghĩa cha con
Tâm trạng yếu mềm những quả non
Có vững đức tin tu chín chắn
Hay là sa ngã rớt lần mòn
Hỡ chư đệ tử chớ xôn xao
Nghiệp quả hiện đòi dạ há nao
Thân sắc hiềm chi điều nạn khổ
Miễn tâm đừng vướng vết thương đau
Thế thường gặp khổ đã kinh hồn
Nguồn cảm trào dâng giọt lệ tuôn
Nhưng kẻ thoát trần khinh lẽ sống
Vẻ chi than thở thiết tha buồn
Chớ trách người gieo nỗi thảm phiền
Tốt hơn mình hãy tịnh tâm yên
Oan gia nên giải không nên kết
Việc dữ lớn lao cũng hoá hiền
Đạo quý danh thơm tự thuở giờ
Thời gian lần sẽ giải nghi ngờ
Bụi hồng chẳng bợn Huỳnh y được
Vàng thắm khôn phai sắc áo cờ
Một cuộc thử lòng kẻ đống lương
Trước cơn giông tố có can trường
Nghiêng vai chống đỡ nhà xiêu ngã
Hay đã đổi dời chí khuếch trương
Giải thoát là phương dứt khổ rồi
Đem gương tịnh lạc chỉ khuyên đời
Vừa lòng tất cả bao duyên cảnh
Biển khổ trần gian thấy cạn vơi
Tang thương biến đổi vẫn không hề
Oán trách kêu than chỗ chấp nề
Tâm tịnh nơi nơi đều tịnh thổ
Tu đâu có lẽ cũng như về.

*

TÌNH MẸ
Biển khổ bao la sóng dập dồi
Kìa ai đắm đuối giữa dòng khơi
Tay đưa chới với đang cầu cứu
Triều đẩy miên man thoáng hụp trồi
Trước cơn phẫn nộ trận ba đào
Kiếp mỏng mành, so dễ chẳng nao
Ai dám quên mình toan cứu chúng
Ai người tự phụ khách hùng hào
Lòng mẹ thương con guộn mối tơ
Mắt nhìn, ruột thắt, mặt nguy cơ
Lao mình vẹt sóng nâng con dại
Đấu sức thi gan đến bến bờ
Con hỡi, con ơi, gắng bớ con
Than ôi sức trẻ quá suy mòn
Nặng vai bết cánh nghiêng mình mẹ
Sóng dập triều đùa kiệt sức con
Phật lực dìu ta đến bến bờ
Con ơi bừng dậy tỉnh cơn mơ
Vầng kim xuất hiện khung trời mới
Nhà cũ sum vầy nếp sống xưa

*

CON NGUYỆN
Lâm cơn tai biến cảnh tình này
Đệ tử khôn phương gánh thế Thầy
Chỉ biết chuyên tu cần phát nguyện
Hoạ chăng báo đáp tấm ơn dày
Con nguyện đời đời độ chúng sanh
Bao nhiêu lao nhọc cũng cam đành
Miễn con đủ trí đầy năng lực
Phật chứng cho con đắc Pháp lành
Con nguyện tánh linh chẳng lạc Thầy
Chuyển thân bao kiếp cũng sum vầy
Đạo trường Thầy lập con nương học
Thầy chứng cho con đắc nguyện này
Con nguyện hiện thường kiếp nữ thân
Bởi bao phụ nữ ở trong trần
Tiện bề thân thiện con dìu dắt
Dầu phải cực lòng lốt phụ nhân
Con nguyện đáp lòng bậc hữu ân
Giúp con những việc thuộc về thân
Hằng ngày con phải lo trau đức
Cho đủ đền bù được xứng cân
Con nguyện pháp lành bố thí ra
Muôn cành tươi nhuận hứng mưa sa
Ngôn từ bất tận tiêu dùng mãi
Nặn óc vò tim chẳng nệ hà
Con nguyện tập tành nhẫn nhục luôn
Dứt sân hận dứt đau buồn
Cố quên tất cả thời sung mãn
Cam chịu nhỏ nhen phận cúi luồn
Con nguyện từ rày tinh tấn hơn
Bỏ khi giải đãi dễ duôi lờn
Lâm cơn thử thách người tu niệm
Giai đoạn khó khăn chí chẳng sờn
Con nguyện quyết lòng trì giới thêm
Gương lành gắng giữ đạo tôn nghiêm
Tâm hằng vắng lặng thân trong sạch
Kết quả cho y với mộng điềm
Con nguyện học môn thiền định bền
Vâng hành giáo pháp mực cao trên
May ra tâm tịnh thần thông chứng
Đạo Phật huyền vi đắp vững nền
Con nguyện phát sanh trí huệ quang
Nhơn duyên công đức trữ kho tàng
Cùng gieo hạt giống thông minh nữa
Đủ sức hoằng dương ánh đạo vàng.

*

NGUYỆN CHUNG
Con nguyện siêng năng bố thí công
Bao nhiêu cực nhọc vẫn vui lòng
Việc chi làm được con xin lãnh
Bồi đức mong cầu nghiệp sạch trong
Con nguyện từ rày nhẫn nhục luôn
Xả thân cầu đạo chẳng than buồn
Tâm trần nhơn ngã xin trừ diệt
Lễ phép luật nghi giữ đúng khuôn
Con nguyện hết lòng tinh tấn lên
Cần tu đáp nghĩa bậc bề trên
Phàm tâm gột rửa cho trong sạch
Thánh đạo nương theo được vững bền
Con nguyện hết lòng trì giới thân
Mảnh gương giới bổn tỏ trong ngần
Hằng ngày siêng gắng lau chùi mãi
Chẳng để mờ lu nhiễm bụi trần
Con nguyện học môn thiền định bền
Năng ngồi quán tưởng đấng bề trên
Giúp con thanh tịnh trừ tâm vọng
Giả cảnh bên ngoài được bỏ quên
Con nguyện học cho trí huệ khai
Kinh chiều kệ sớm gắng giồi mài
Muôn ngàn cảnh vật hằng nghe thấy
Quyển sách Phật ban học mỗi ngày
Thân con, con giữ sạch trong hoài
Nguyện chẳng đựng vào tội lỗi vay
Con sợ gieo nhơn rồi hái quả
Loanh quanh chẳng khỏi nghiệp luân hồi
Tâm con, con giữ lặng yên hoài
Xao động con e tội lỗi gây
Há dám để xen tư tưởng quấy
Con hằng kiểm thúc chẳng đơn sai
Trí con, con giữ sáng trong hoài
Si tối con e phải lạc loài
Chẳng dám chứa nuôi điều cố chấp
Con hằng sợ chỗ thích mê say
Tánh con, con giữ tự nhiên hoài
Con sợ buông lơi nhiễm cảnh người
Lục dục thất tình che bản thể
Nên con cố tránh chuyện dông dài

*

CẦU NGUYỆN TÔN SƯ
Chúng đệ tử kiền thành vọng khấu
Một tấm lòng nguyện thấu mười phương
Cầu xin chư Phật xót thương
Thầy con lâm cảnh tai ương khổ nàn!
Con khờ dại một đàn chiu chít
Ngày qua ngày xúm xít thở than
Biết ai nhờ cậy hỏi han
Thầy con sức khoẻ bình an thế nào?
Từ hôm ấy, âm hao vắng bặt
Nghĩ đòi cơn, ruột thắt đòi cơn
Công Thầy đại hải cao sơn
Phận làm đệ tử nghĩa ơn chưa đền
Nay Thầy đã bặt tin dường ấy
Biết đâu tìm cho thấy tôn nhan
Não lòng trước cảnh ly tan
Một niềm đau xót, muôn vàn bi thương!
Xưa con ở trong đường tăm tối
Trí mịt mờ tội lỗi tạo gây
Nhân vay, quả trả, vần xoay
Lộn tròn theo bánh xe quay luân hồi
Từ vô thỉ nổi trôi biển nghiệp
Chịu khổ đau kiếp kiếp dặc dài
Lênh đênh, phiêu bạt lạc loài
Không ngày mãn số, không ngày thoát thân
Tay tiếp dẫn ra ân tế độ
Kiếp muội mê thoát khổ luân trầm
Nước dương rửa sạch trần tâm
Chiếu soi đèn huệ, si lầm tiêu tan
Duyên nghiệp dứt, ngồi thoàn Bát Nhã
Phước đức trau, hái quả Bồ đề
Tịnh lòng, sen báu trổ huê
Xa lìa huyễn ngã, trở về Chơn như
Thầy độ chúng phước dư vô lượng
Cớ sao còn nạn vướng tai mang
Phước linh chẳng hộ thân vàng
An ban, oán lãnh, phủ phàng biết bao!
Cúi nhờ đức tối cao Phật Tổ
Chư Phật thương cảnh khổ chúng sinh
Phép mầu, Phật hiển oai linh
Thầy con thoát hiểm khương minh trở về!

*

TƯỞNG NIỆM TÔN SƯ
Biển cảnh không ngờ
Huyền cơ chuyển hướng
Tai chướng định phần
Nghiệp căn khó cưỡng
Cơ Chánh Pháp đang hồi thịnh vượng
Cõi Liên Hoa những tưởng miên trường
Nạn chúng sanh còn lắm nhiễu nhương
Thân Giáo Trưởng bỗng vương nghiệp chướng
Đạo sư đồ đạo trượng
Thọ chơn truyền hữu hạnh, hữu duyên
Pháp y bát, Pháp thiêng
An điểm hoá vô biên, vô lượng
Năm năm, tháng tháng, đợi đợi, chờ chờ
Phút phút, giờ giờ, trông trông, tưởng tưởng
Tám hướng liệu lường
Bốn phương tấm kiếm
Tin huyễn dập dồn
Tin chơn khuyết khiếm
Thừa nước đục thả câu cũng hiếm
Thiết kế, bày mưu
Phận nhà nghèo, lóng hiếu lại giàu
Cả nghe lắm chuyện
Thị phi gièm siểm
Thương thay miếng mối lưỡi lằn
Luận biện nhi nhăng
Ngán bấy lời bao tiếng biếm
Câu tiên đoán rõ ràng ứng nghiệm
Cất nhà xong chẳng giữ cửa nhà
Bước du phương hoá độ Ta bà
Phát nguyện lớn hành theo chí nguyện
Lời vàng lãnh nhiệm
Nối ý nguyền thực hiện pháp môn
Hạnh qúy bảo tồn
Theo dấu bước sắt son dũng tiến
Ai ngờ cảnh biến, vật đổi người dời
Mới biết cuộc đời, ruộng dâu bãi biển
Ngậm ngùi tha thiết mối thương tâm
Thổn thức bâng khuâng ngày kỷ niệm
Vàng rơi đáy biển
Ngọc ẩn đầu non
Biết còn hằng mất
Biết mất hằng còn
Bóng nghiệp thức chui lòn huyễn sắc
Khoá thiên cơ khép chặt huyền môn
Muôn hình huyễn huyễn, chơn chơn
Lò tạo hoá đúc nhồi kim cổ
Vạn vật không không, có có
Máy âm dương luân chuyển tuần hườn
Những ngại lo hạt lép quả non
Lìa nhành cội khôn phương bảo dưỡng
Nào e sợ quả già hạt cứng
Gặp đất phân thêm vững lưu tồn
Trẩy thuyền từ lập hạnh sắt son
Sóng oan nghiệt không sờn nguyện vọng
Trương buồm giác khởi lòng kiên dũng
Gió nghiệp duyên chẳng núng tâm hồn
Gìn giữ Pháp môn, kim ngôn ghi nhớ
Đạo Tràng nâng đỡ, gặp gỡ Sư Tôn.
Am hôn rừng thế
Minh tuệ đèn từ
Tảo trừ hoặc chướng
Khuynh hướng chơn như
Tâm tức Phật ngàn xưa mê muội
Phật tức tâm từ buổi tỉnh tu
Gương lòng đừng để mờ lu
Soi giới cảnh cần cù trau sửa
Cội đức sớm lo tu bổ
Gieo phước điền gắng gổ công phu
Tham thiền chưởng luyện định tâm châu
Nước lặng hồ thu in bóng nguyệt
Quán tưởng tư duy kim tướng Phật
Hương thanh khói biếc lộ gương từ
Gột tình phàm diệt bỏ ý riêng tư,
Gom chí cả bồi tô nền giáo Pháp
Thuận lý chánh rải ban niềm vui hạp
Thạnh Đạo vàng đền đáp nghĩa Tôn Sư.

*

NHỚ ƠN THẦY
Biển trần thế thét gào đêm tối
Kiếp nhơn sanh đắm đuối dòng mê
Khó khăn nguy hiểm sá nề
Buồm trương hạnh nguyện Bồ Đề độ sanh
Tìm vớt kẻ linh đinh chới với
Đem lên thuyền rửa gội bùn nhơ
Đưa sang bến giác kịp giờ
Tây phương về đó nương nhờ Phật ân
Con chìm đắm biển trần thọ khổ
Thầy từ bi tế độ vớt lên
Mặcc thì áo giới ấm êm
An thì sữa pháp, cơm thiền nuôi thân
Ghi nhớ mãi công ơn Thầy Tổ
Xót thương hằng dạy dỗ lắm phen
Như đem ánh sáng ngọn đèn
Rọi vào tâm trí tối đen mịt mờ
Ngày qua ngày nương nhờ ánh sáng
Lần nhiều lần tỏ rạng tâm mê
Vun phân tưới nước Bồ Đề
Nẩy cành vô ngã, trổ huê chơn thường
Lòng tịnh lặng soi gương Bát Nhã
Chí công phu kết quả Niết Bàn
Giới trì, nghiệp dứt, tâm an
Khai đàng phước đức, lấp đàng tội duyên
An Thầy Tổ vô biên khó tả
Hơn biển non hơn cả hư không
Lấy chi sánh ví cho đồng
Biết chi đền đáp xứng công vô lường
Phát đại nguyện hoằng dương Chánh Pháp
Rải từ bi cùng khắp chúng sinh
Thương người như Phật thương mình
Độ người như Phật độ sanh thưở nào
Tom góp được công lao chút đỉnh
Chí thành xin lễ kính cúng dưng
Phước lành hồi hướng thượng từng
Phước lành lễ phẩm cúng dường Tôn Sư
Niềm tin tưởng khư khư tấc dạ
Những mong cầu đức cả chứng minh
Pháp môn kiếp kiếp tu hành
Pháp thân kiếp kiếp kính thành phụng tôn.

*

CÔNG ĐỨC SƯ TRƯỞNG
Cúi đầu lạy trước tháp vàng
Chúc cầu Giáo hội đạo tràng vĩnh miên
Ngôi xuê Sư Trưởng ngự yên
Đức Ngài tột bực ở trên cõi trần
Quang minh tướng tốt vô ngần
Nhân lành nhiều kiếp góp phần tạo nên
Công trình quá khứ nào quên
Đường trần ngàn lối bước lên nẻo lành
Xuất thân khổ hạnh tu hành
Lập nên giáo pháp tự mình tìm ra
Nối truyền chánh pháp Thích Ca
Hăm lăm thế kỷ nay đà mờ phai
Người tu hiện tại mấy ai
Hành theo đúng pháp Như Lai giáo truyền
Đâu còn thấy rõ chơn nguyên
Xuất gia nhập đạo trần duyên dứt lìa
Kẻ tăng người tục phân chia
Tăng vô nhứt vật xưa kia thanh bần
Ba y, một bát, một thân
Ngoài ra chẳng bận mảy trần trong tâm
Nhưng nay Ngài lại giáng lâm
Đem đèn trí tuệ soi nhằm nước Nam
Mở ra một cõi già lam
Những người nhập thánh siêu phàm ít đâu
Đạo tràng thành lập bấy lâu
Luật nghiêm chọn lọc gồm thâu sĩ hiền
Nơi đây thế giới vô phiền
Không còn tham đắm chức quyền lợi danh
Mỗi người áo vá ba manh
Một bình bát đất du hành khắp nơi
Sáng ra khuyên giáo độ đời
Trưa thời thọ thực, xế thời thuyết kinh
Chiều khuya quán tưởng lặng thinh
Nửa đêm nhập định điển linh ngưng thần
Người người tự giác độ thân
Giác tha độ thế dạy dân tu trì
Nào đâu có tiếng thị phi
Nào đâu có cảnh lâm ly đau sầu
Chúng con khổ sở hèn lâu
Rủ nhau tìm đến, mong cầu dựa nương
Đạo tràng như ánh triêu dương
Thế trần như giữa đêm trường tối tăm
Ghe phen sụp hố sa hầm
Ngày nay tỉnh mỉnh biết tầm nẻo ra
Về đây gặp cửa gặp nhà
Gặp cha mẹ cũ, gặp bà con xưa
An lành nhuần hạt móc mưa
Đức Ngài ban rưới phước thừa chúng con.

*

MƯỜI NĂM ĐẰNG ĐẲNG
Thầy có một vườn hoa đạo đức
Truyền cho con gắng sức chăm nom
Mười năm đằng đẳng mỏi mòn
Kiểng hoa cằn cỗi sắt son đợi chờ.
*
Vô minh đó ngăn bờ rắp ngõ
Bổn ngã kia rậm cỏ dày gai
Xông pha đây kém đức tài
Tháng năm mòn mỏi chiều mai lạnh lùng
Nhớ thuở trước bi hùng chí khí
Dưới chân Thầy chân lý bao la
Màn trời chiếu đất Ta Bà
Đạo lành khôn nản, đường xa khôn nài
Thương sanh chúng trần ai đau khổ
Phát Bồ Đề khắp chỗ ruổi giong
Đội trời đạp đất chân không
Bát cơm từ ái, tấm lòng từ bi
Thân giáo ấy hành trì giới luật
Khẩu giáo này thuyết Pháp giảng kinh
Nhiệm mầu ý giáo thực hành
Canh phòng sáu cửa tịnh thanh sáu trần
Giong thuyền Giác thân tâm tịnh luyện
Rưới người lành phát nguyện gieo duyên
Quy y nhẹ trút não phiền
An chay giữ giới long thiền sáng thông
Trống Pháp lý tưng bừng vang dội
Đèn Giới điều rực chói minh quang
Xa gần nô nức hân hoan
Gái trai già trẻ lên đàng nghe kinh
Xong nơi này du hành nơi khác
Gầy đàn tràng hội Pháp triền miên
Trì bình thuyết giáo hành thiền
Dẫn đường tịnh nghiệp xây miền Tịnh bang
Mỗi ba tháng lai hoàn thảo xá
Mỗi nửa năm thành quả tinh đàng
Vết chân in khắp Trung Nam
Sài Thành bến đậu chiếc thoàn Ngọc Phương.
*
Trước giải phóng lập trường tranh đấu
Sau hoà bình kiến tạo tương lai
Mười năm đằng đẳng xa dài
Một bề trách nhiệm bao ngày héo don.

*

NHỚ ƠN PHẬT
Đời chen lộn ngàn đường tội lỗi
Ta bước riêng một lối thanh cao
Đạo vàng quí báu biếst bao
Vừa mình tu tỉnh, vừa trau sửa người!
Cùng giải thoát khỏi nơi biển khổ
Cùng rước đưa khỏi chỗ sông mê
Lối đi đã sẵn đường về
Công người khai vẹt ai hề nhớ chăng?
Đức Phật Tổ toàn năng toàn giác
Sanh trong trần nhưng khác người trần
Nhìn xem cuộc thế chuyển vần
Cảm thương muôn loại chịu phần đau thương
Lòng tha thiết tìm phương cứu chữa
Tự đem mình nghiệm thửa pháp môn
Dấn thân vào chốn núi non
Bỏ lìa điện ngọc, lầu son, ngai vàng!
Tình phụ tử dứt ngang quyết liệt
Nghĩa phu thê đoạn tuyệt can trường
Vượt qua tấm vách thế thường
Hiển nhiên khai mở con đường độ sanh
Buổi sơ khởi, một mình nhọc khổ
Bước vân du nhiều chỗ lọc lừa
Thấp cao đạo lý chẳng vừa
Bao phen tầm kiếm, vẫn chưa thấy gì!
Ngài thong thả suy đi nghĩ lại
Đạo phải chăng ở tại lòng ta?
Hẳn nhờ thiền định tìm ra
Xếp chơn ngồi lại kiết già công phu
Sáu năm chẳn, khư khư kiên nhẫn
Tấm thân gầy trơ nắm xương da
Dãi dầu nắng táp mưa sa
Yếu lần đến đổi thân đà mỏn hơi
Chợt tỉnh ngộ, tức thời thấy rõ
Đạo chưa thành, thân bỏ sao đang
Độ đời nguyện lớn thênh thang
Mỏi mòn thể vóc, đảm đang sao rồi
Nghĩ cạn lẽ bèn thôi ép xác
Định ăn dùng đam bạc thô sơ
Mỗi ngày một bữa ngọ trưa
Miễn vừa nuôi xác, lại vừa trau tâm
Tấm áo mặc một thân rách rã
Lượm vải bô, chằm vá khíu khâu
Khể khầm từng miếng kế đâu
Thành y bá nạp tạm hầu che thân
Rồi lần lượt bước chân giải thoát
Đem gương lành, ôm bát hoá trai
Đói no đắp đổi qua ngày
Lúc chưa thành đạo nào ai biết mình
Còn gặp phải điêu linh gay cấn
Tục truyền rằng ngộ trận Ma vương
Lúc Ngài nhập định phóng quang
Ma vương binh tướng nghinh ngang đánh đùa
Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn
Ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên
Từ bi gương mặt dịu hiền
Từ bi nhập định tham thiền phóng quang
Bên ngoài đã lăng xăng rắc rối
Bên trong còn tội lỗi gợi khêu
Những nàng Ma nữ cợt trêu
Ay là dục vọng quẩn theo bóng hình
Nhưng Ngài dụng sức linh thiền định
Vững tinh thần thanh tịnh chơn tâm
Vọng căn nguồn gốc đã tầm
Tham lam, sân giận, si lầm dang xa
Đắc trí tuệ, soi ra vạn pháp
Phóng hào quang chiếu khắp tứ phương
Lục thông chứng phép phi thường
Biết bao cố gắng, khôn lường công lao
Nắng vằng vặc, mưa rào, gió lốc
Tròi trọi thân dưới gốc Bồ Đề
Nhứt tâm phát một lời thề:
“Nếu chưa thành đạo chẳng hề dạy đi”
Bền nguyện lực sau khi đắc quả
Đi khắp nơi hoằng hoá chúng sanh
Đầu tiên trên bước lữ hành
Lẻ loi chỉ có một mình đường xa
Nhưng lần lượt trải qua các xứ
Phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang
Lập thành giáo hội Đạo tràng
Đắp tô xong xả con đàng Tây phương
Đoàn hậu tấn noi gương thành đạo
Chỗ gởi thân rốt ráo Niết Bàn
Khởi hành từ chốn trần gian
Về nơi Cực Lạc dưỡng an đời đời
Từ ngàn trước bao người dong ruổi
Nay chốn này đến buổi chúng ta
Con dòng hưởng lấy tài gia
Đoái nhìn sự nghiệp, thương cha công trình
Càng rộng lớn kinh dinh đồ sộ
Là người xưa lao khổ lại càng
Tìm ra được ánh đạo vàng
Nhọc nhằn một kẻ, vẻ vang muôn người
Ôi! Thật đáng cho đời kính ngưỡng
Công đức Ngài vô lượng, vô biên
Hỡi chư Phật tử hữu duyên!
Nhớ ơn Từ Phụ cần chuyên tu hành!