Thọ Bát

 

 

BÀI KỆ

THỌ BÁT

Bát cơm ai sắm cực lòng

Ta dùng phải nhớ tầm công ơn người

Vì nguồn sống phải mượn hơi

Cũng như chén thuốc chữa nơi bịnh tình

Ráng tu trước độ thân mình

Sau lo độ tận chúng sanh mê lầm

Thức ăn này từ đâu đem đến

Phải chăng vì người mến đạo lành

Thương ai chín chắn tu hành

Thảo lòng, nhịn miệng kỉnh thành, kính dâng

Tay thọ lãnh, bâng khuâng tự nghĩ

Đức hạnh mình thọ thí đáng không?

Món vay món trả phải đồng

Người dâng vật quý là mong phước lành

Ngăn tham quyến, không sanh lòng quấy

Dứt lỗi lầm chẳng thấy miếng ăn

Lẽ nào tập tánh khó khăn

Chìu theo khẩu nghiệp tự trăn trói mình

Cơm như món thuốc linh chữa bịnh

Ta người đau phải tính phương châm

Tạm dùng nhưng chẳng luyến tâm

Đã không tham nhiễm nào lâm tội tình

Giờ thọ thực nhắc mình tinh tiến

Lập đạo thành chí nguyện mới thành

Độ rồi cả thảy chúng sanh

Cũng như thọ hưởng phước lành hôm nay./.