TIÊU CHUẨN THAM DỰ KHÓA THIỀN SATI

THIỀN SINH TU TẬP KHÓA SATI

Thiền sinh Tu tập khóa Sati là thiền sinh hội đủ các tiêu chuẩn sau:

  1. Đã tu tập ít nhất 3 Khóa thiền 10 ngày và 1 Khóa phục vụ 10 ngày do  Thiền viện Pháp Sơn (chùa Hồng Trung Sơn) tổ chức.
  2. Có niềm tin trọn vẹn và chuyên nhất thực hành thiền Vipassana (không thực hành đan xen hay kết hợp phương pháp thiền khác).
  3. Chuyên cần thực tập ít nhất mỗi ngày 2 thời, mỗi thời 1 giờ (từ ngày đăng ký cần phải chuyên cần, tinh tấn hơn).
  4. Có tham dự 1 khóa thiền 10 ngày gần nhất trong khoảng 1 năm.
  5. Giữa 2 khóa Sati phải có tu tập 1 khóa 10 ngày. 

    THIỀN SINH PHỤC VỤ KHÓA SATI 

Thiền sinh Phục vụ khóa Sati là thiền sinh hội đủ các tiêu chuẩn sau:

  1. Đã tham dự 1 khóa thiền Sati do Thiền viện Pháp Sơn (chùa Hồng Trung Sơn) tổ chức.
  2. Có niềm tin trọn vẹn và chuyên nhất thực hành thiền Vipassana (không thực hành đan xen hay kết hợp phương pháp thiền khác).
  3. Chuyên cần thực tập ít nhất mỗi ngày 2 thời, mỗi thời 1 giờ (từ ngày đăng ký cần phải chuyên cần, tinh tấn hơn).
  4. Có tham dự 1 khóa thiền 10 ngày hoặc Sati gần nhất trong khoảng 1 năm.