Vi diệu pháp nhựt dụng – Thiện Nhựt dịch

Quyển Khảo-luận mới nhan-đề “Vi-diệp-pháp nhựt- dụng”, “Abhidhamma in Daily Life” được viết ra vì sự an-lạc của mọi người, nhằm giúp họ có được phạm-hạnh đạo-đức.

Mục-tiêu của tác-giả có thể được tóm-tắt như sau:

(1) Giúp độc-giả phát-triển thái-độ đứng-đắn liên-quan đến các cảm-giác về các sự-vật, có được tâm-hồn luôn luôn cởi-mở, sống một cuộc đời phạm-hạnh (Brahmacariya) cao-quí và hài- hòa.

(2) Giúp độc-giả luôn luôn được khí-sắc vui-vẻ, phát-triển được thái-độ vững-vàng đối với cuộc đời và có đầy-đủ khả- năng để sống một cách thanh-thản dầu trong cảnh giàu-sang, sung-sướng, thành-công và thạnh-vượng, hay trong cảnh bần- cùng, khổ-sở, gặp phải thất-bại hoặc tai-nàn.

(3) Giúp độc-giả có đủ khả-năng thực-hiện viên-mãn các hạnh Ba-la-mật (Paramis) như bố-thí (dana), trì-giới (sila), v. v. trong cõi đời nầy, đến lúc phải tái-sanh, được hiện-hữu vào cảnh thanh-nhàn, mãi cho tới ngày chứng-đắc được sự an-lạc tối-thượng của Niết-Bàn (Nibbana).

ĐỌC THÊM