Chương Chín Pháp – 9. Phẩm Bốn Như Ý Túc

(I-X) (82 – 92) Bốn Như Ý Túc

    (Giống như phẩm Bốn niệm xứ trước, chỉ khác ở đây Bốn như ý túc thế cho Bốn niệm xứ ở trên, và Bốn như ý túc được diễn tả như sau).

Thế nào là bốn?

– Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc câu hữu với Đục định tinh cần hành…. câu hữu với Tinh tấn định tinh cần hành,… câu hữu với Tâm định tinh cần hành,… câu hữu với Tư duy định tinh cần hành.
 
Nguồn: thuvienhoasen.org