Sự phát triển của trí tuệ

Nầy các Tỳ Kheo, có bốn điều ích lợi cho sự phát triển của trí tuệ. Bốn điều nầy là bốn điều gì?

Thân cận với những vị Thiện Tri Thức, lắng nghe những bài giảng tốt đẹp về Phật Pháp, chú tâm đúng đắn, và thực hành Giáo Pháp. Đây là bốn điều ích lợi cho sự phát triển của trí tuệ. [Đây cũng là bốn điều kiện cần phải có để giúp người tu hành đạt được quả Nhập Lưu (còn tái sinh từ 1 đến 7 lần vào cõi dục giới).]

Bốn điều trên cũng là sự trợ giúp lớn lao cho con người.

———————————

(The Growth Of Wisdom, Anguttara Nikaya – Translated by Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi – Source: www.bps.lk)
These four things, O monks, are conducive to the growth of wisdom. What four?

Association with superior persons, hearing the good Dhamma, proper attention, and practice in accordance with the Dhamma. These four things are conducive to the growth of wisdom. [148]

These four things are also a great help to a human being. [149]

FOOTNOTE:

[148] These are the four conditioning factors for the attainment of stream-entry (sotāpattiyaṅga).

[149] In Be, this forms a separate discourse, elaborated as in the preceding. It is significant that these four conditions of stream-entry are here regarded as helpful in the preservation of a truly human status.
Nguyễn Văn Tiến dịch
nguồn: daophatngaynay.com/vn/kinh-dien/pali/16975-su-phat-trien-cua-tri-tue-kinh-tang-chi-bo.html