Tag Archives: trí tuệ

Sự phát triển của trí tuệ

Sự Phát Triển Của Trí Tuệ

Nầy các Tỳ Kheo, có bốn điều ích lợi cho sự phát triển của trí tuệ. Bốn điều nầy là bốn điều gì? Thân cận với những vị Thiện Tri Thức, lắng nghe những bài giảng tốt đẹp về Phật Pháp, chú tâm đúng đắn, và thực hành Giáo Pháp. Đây là bốn điều ích