Khóa thiền tháng 04/2022

Mô Phật,

Quý vị hoan hỷ chờ BTC sắp xếp Lịch khóa thiền tháng 04/2022 nhé!

With Metta,

BTC